08.04.2022 Starost: 350 dni

NA 99. IZREDNI SEJI DZ RS SPREJET ZAKON O ZAGOTAVLJANJU INVESTICIJ V ŠPORTNO INFRSATRUKTURO

Ljubljana, 8. 4. 2022 - Poslanke in poslanci Državnega zbora RS so na 99. izredni seji, ki je potekala 31. 3. do 6. 4. 2022, so med drugim sprejeli Zakon o upravljanju javnega potniškega prometa, Zakon o spremembi Zakona o urejanju trga dela, Zakon o cestah, Zakon o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo v Republiki Sloveniji v letih od 2023 do 2027, Zakon o stanovanjski jamstveni shemi za mlade in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu. Odločili so tudi, da so predlog Zakona o elektronskih komunikacijah primeren za nadaljnjo obravnavo, predlog novele Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, predlog novele Zakona o socialnovarstvenih prejemkih in primerni za nadaljnjo obravnavo.


Zakon o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo v Republiki Sloveniji v letih od 2023 do 2027 (ZFSŠI27)
Z ZFSŠI27 se zagotavljajo finančna sredstva za financiranje in sofinanciranje investicij v športno infrastrukturo v obdobju 2023 do 2027, in sicer v višini 150 mio € (30 mio € na leto). Sredstva se bodo zagotovila iz državnega proračuna, razdeljevala pa se bodo na podlagi javnega razpisa, katerega bo pripravilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.


Zakon o upravljanju javnega potniškega prometa (ZUJPP)
Namen ZUJPP je zagotoviti
inkovito upravljanje in izvajanje javnega potniškega prometa s tem za povečanje števila potnikov, ki uporabljajo javni prevoz

Z ZUJPP se:

 • določa enoten način upravljanja z javnim potniškim prometom v Republiki Sloveniji,
 • ureja temeljna načela in cilje upravljanja javnega potniškega prometa,
 • določa ustanovitev Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa,
 • določa izvajanje sistema integriranega javnega linijskega prevoza potnikov,
 • določa nadzor nad izvajanjem prevoznih storitev javnega potniškega prometa,
 • določa financiranje prevoznih storitev javnega potniškega prometa ter zagotavljanje preglednosti poslovanja in nadzor nad porabo javnih sredstev.

Zakon o spremembi Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-G)
Cilj Zakona odprava anomalije na področ
ju minimalnega plačila za delo oziroma odprava nepravičnih razlik v vrednotenju začasnega ali občasnega dela dijakov in študentov ter upokojencev. Z zakonom se zasleduje tudi cilj zagotavljanja dostojnega plačila za opravljeno delo in predlaga korekcija minimalne urne postavke za opravljeno uro začasnega in občasnega dela upokojence.

Zakon o cestah (ZCes-2)
Najpomembnejši cilji ZCes-2 so:

 • vzpostavitev trajnostne cestne infrastrukture, ki bo zadovoljevala družbene, ekonomske in ekološke potrebe;
 • dvig standardov varnosti, povezanih s cestno infrastrukturo;
 • optimalno izkoriščanje in racionalna ter varna uporaba obstoječe cestne infrastrukture;
 • uskladitev nacionalnih predpisov s predpisi EU;
 • pravna urejenost javne cestne infrastrukture;
 • gospodarnejša ureditev organiziranja gradnje, upravljanja in vzdrževanja državnih cest;
 • večja jasnost in določnost posameznih zakonskih določb, ki bosta prispevali k večji pravni varnosti uporabnikov cestne infrastrukture.

Zakon o stanovanjski jamstveni shemi za mlade (ZSJSM)
Poglavitna rešitev ZSJM je vzpostavitev stanovanjske jamstvene sheme za mlade, s katero bo mladim, do starosti 38, omogočeno lažje reševanje prvega stanovanjskega problema. To pomeni prvi nakup, gradnja, prenova ali dograditev stanovanjske nepremičnine, rekonstrukcija ali sprememba namembnosti stanovanja.


Celoten povzetek 99. izredne seje Državnega zbora RS je na voljo TU.

                                                       * * *


<  Z UREDBO O NADOMESTILU ZA IZRABO PROSTORA ZA PROIZVODNO NAPRAVO NA VETER OBČINE UPRAVIČENKE DO NADOMESTILA