14.10.2021 Starost: 352 dni

NA 44. REDNI SEJI DRŽAVNEGA SVETA PODPRLI SKUPNI PREDLOG ZDRUŽENJ ZOS, SOS IN ZMOS

Državni svet je na svoji 44. redni seji, ki je potekala 13.10.2021, obravnaval številne pobude in vprašanja državnih svetnikov, večino razprave pa je namenil sicer obsežnim proračunskim dokumentom. Državni svet je izrazil tudi vsebinsko podporo skupnemu predlogu Skupnosti občin Slovenije, Združenja občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije za dopolnitev predloga zakona z novim 58.a členom na način, da bi bile občine v prihodnjih dveh letih upravičene do višjega obsega sredstev za uravnoteženje razvitosti občin oz. v višini 8 % skupne primerne porabe občin.


Državni svet je podprl pobudo državnega svetnika Tomaža Horvata, da naj Vlada prouči možnost unovčenja BON in BON21 za kritje stroškov storitev domov za starejše. Državni svetnik Tomaž Horvat je še predlagal, da naj Vlada med upravičence do nadomestila plače zaradi karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi obveznosti varstva otroka, ki je v karanteni na domu, uvrsti tudi samozaposlene osebe.

Državni svetnik Franjo Golob je na ministrstvo za infrastrukturo naslovil pobudo, naj se v Izpitnem centru Slovenj Gradec ponovno zagotovi možnost opravljanja vozniških izpitov vseh kategorij motornih vozil ter zadostne kadrovske resurse, ki bodo kandidatom za voznika z območja Koroške omogočili nemoteno opravljanje vozniških izpitov. Prav tako je podal pobudo, naj Vlada v okviru svojih pristojnosti na NLB, d. d., naslovi predlog, da se NLB Poslovalnica Muta, ki se je zaprla 1. 10. 2021, ponovno odpre, in občanom ter gospodarskim subjektom z območja občin Muta in Vuzenica na ta način zagotovi nemoten dostop do bančnih storitev.

Vlada naj tudi prouči možnost zakonske ureditve obveznosti izvajalcev javnih storitev (npr. FURS, CSD) in drugih za občane in gospodarstvo nujnih storitev (npr. bančne, poštne, lekarniške), da ohranjajo enote in izpostave tudi v manjših krajih oz. občinah.

Državnega svetnika mag. Petra Požuna pa je zanimalo, na kakšen način namerava Vlada omogočiti pridobitev EU digitalnega potrdila o izpolnjevanju pogoja prebolevnosti nalezljive bolezni SARS-CoV-2 tudi tistim posameznikom, ki so trenutno zaradi odločitev svojega izbranega osebnega zdravnika postavljeni v neenakopraven položaj, saj imajo potrdilo zdravnika o prebolevnosti, nimajo pa hkratnega dokaza o pozitivnem testu na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo.

Kako bo Vlada ublažila cenovna nesorazmerja na trgu pridelave hrane, kjer stroški pridelave hrane strmo rastejo, odkupne cene pa stagnirajo oziroma se znižujejo kljub sočasni rasti maloprodajnih cen, ter kako bo Vlada regulirala cene na področju kmetijstva oziroma na kakšen način bo ublažila stanje, ki vodi kmetijstvo v brezizhoden položaj, v katerem kmetje dolgoročno ne bodo preživeli, pa sta bili vprašanji državnega svetnika Branka Tomažiča.

Državni svet je obravnaval Predlog sprememb Proračuna Republike Slovenije za leto 2022 in Predlog Proračuna za leto 2023, ki ju je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada. Državni svet predlagana proračunska dokumenta podpira. Ob tem se zaveda, da sta predlog sprememb proračuna za leto 2022 in predlog proračuna za leto 2023 pripravljena v negotovih razmerah epidemije Covid-19 in s tem povezanim okrevanjem gospodarstva oz. v spremenljivih makroekonomskih okoliščinah. Proračunska dokumenta sta, glede na dogovor na ravni držav članic EU, pripravljena v okviru t. i. splošne odstopne klavzule od fiskalnih pravil, kar pomeni, da Evropska komisija leta 2022 Slovenije ne bo presojala v luči izpolnjevanja fiskalnih pravil. Odstopanje od fiskalnega pravila pa je treba razumeti kot začasen, razmeroma kratkoročen ukrep.
Po zagotovilih Vlade je bila priprava proračuna osredotočena v postopno okrevanje po epidemiji Covid-19 tako z investicijskimi vlaganji za krepitev gospodarstva kot v smeri varovanja zdravja prebivalstva.

Pozitivno se ocenjuje tudi ukrepe na področju zdravstva in socialnega varstva, kjer so med drugim rezervirana tudi sredstva na podlagi Predloga zakona o dolgotrajni oskrbi, ki je v trenutno v zakonodajnem postopku.

 V delu, ki se nanaša na področje kmetijstva, se sredstva, glede na sprejeti proračun za leto 2022, skupno povečujejo za 86,4 mio evrov, ker v sprejetem proračunu ni bilo načrtovanih sredstev  EU, saj zanje še ni bilo sprejetih evropskih pravnih podlag. Državni svet ponovno izpostavlja, da je bilo kmetijstvu kot tudi gospodarstvu nasploh v okviru Načrta za okrevanje in odpornost dodeljeno premalo sredstev. Glede na kritično stanje v kmetijstvu tudi sredstva v okviru Predloga Strateškega načrta Skupne kmetijske politike 2023–2027 niso zadostna. Financiranje načrtovanih investicij s proračunskimi sredstvi se dopolnjuje s sredstvi občin in sredstvi EU.
Državni svet je bil seznanjen, da predlog sprememb proračuna za 2022 in predlog proračuna  za leto 2023 upoštevata sklenjen Dogovor o višini povprečnine za leti 2022 in 2023, pri čemer bo treba prek finančne izravnave zagotoviti dodatnih 4,2 mio evrov. Z dvigom povprečnine bodo občine prejele za 37,4 mio evrov več, kot če do povišanja povprečnine ne bi prišlo. Največji obseg sredstev iz naslova tekočih transferov je načrtovan za uravnoteženje razvitosti občin, in sicer 79,5 mio evrov v letu 2022 ter 79,7 mio evrov v letu 2023. V nasprotju s predhodnimi proračuni obravnavana proračunska dokumenta nakazujeta bistveno večje razumevanje aktualne Vlade za delovanje slovenskih občin in njihovo financiranje.

Državni svet podpira tudi Predlog Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023. S predlogom zakona se predlaga uzakonitev rešitev, ki bodo omogočile tekoče in nemoteno izvrševanje proračunov države za leti 2022 in 2023, izvajanje nalog proračunskih uporabnikov in učinkovito porabo evropskih sredstev za projekte iz Načrta za okrevanje in odpornost. Državni svet podpira predlog zakona, ki upošteva višino povprečnine za naslednji dve leti v višini, kot jo je Vlada dogovorila z reprezentativnimi združenji občin.


Prav tako Državni svet izraža vsebinsko podporo skupnemu predlogu Skupnosti občin Slovenije, Združenja občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije za dopolnitev predloga zakona z novim 58.a členom na način, da bi bile občine v prihodnjih dveh letih upravičene do višjega obsega sredstev za uravnoteženje razvitosti občin oz. v višini 8 % skupne primerne porabe občin. 

POVZETEK 44. SEJE V CELOTI.


*  *  *


< VODSTVO ZOS NA MOP O FINANCIRANJU RAZPISOV NA PODROČJU OKOLJA (VODOOSKRBA IN ODPADNE VODE)