11.12.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

NA 4. REDNI SEJI VLADE O DODATNIH UKREPIH NA PODROČJU IMPLEMENTACIJE PLAČNEGA SISTEMA V JAVNEM SEKTORJU

Ljubljana, 11. 12. 2008 – Vlada RS se je na vlreajšnji 4. redni seji seznanila z dodatnimi ukrepi na področju implementacije plačnega sistema v javnem sektorju. Vlada je tudi imenovala člane Odbora zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence.


 

Dodatni ukrepi na področju implementacije plačnega sistema v javnem sektorju

 

Plačni sistem javnega sektorja je bil uveden septembra tega leta, vendar s tem projekt ni zaključen, saj je potrebno izvesti njegovo evalvacijo. Prejšnja vlada je že sprejela sklep o poteku nadzora nad uvedbo plačnega sistema, ki se že izvaja pri uporabnikih proračunov in je del omenjene evalvacije.

 

Ne glede na potekajoče nadzore pri uporabnikih proračuna pa je Ministrstvo za javno upravo (MJU), na predlog Ministrstva za finance in Urada za makroekonomske analize in razvoj predlagalo, da se do 23. januarja 2009 pridobijo natančni podatki, ki bodo dodatno osvetlili prehod na nov plačni sistem. Za to sta pripravljeni dve tabeli za zajem ustreznih podatkov uporabnikov proračuna za mesec julij, avgust in oktober 2008. Iz prve tabele bo mogoče neposredno določiti, ali so se pri uporabnikih proračuna izvajale t.i. reorganizacije in v kakšnem obsegu, saj bo mogoče primerjati število delovnih mest po tarifnih razredih glede na posamezne presečne mesece za javne uslužbence in direktorje. Omogočen pa bo tudi vpogled v število funkcionarjev v posameznih organih. Iz druge tabele bo mogoče narediti primerjavo, kako je reforma plačnega sistema vplivala na višino posameznih vrst izplačil plač. Analiza podatkov iz obeh tabel bo podlaga za pogajanja in usklajevanja morebitnih sprememb in dopolnitev plačnega sistema.

 

Poleg tega je MJU predlagal, da se v sodelovanju z vsemi vladnimi resorji do 28. februarja 2009 pripravi predlog morebitnih sprememb in dopolnitev predpisov in kolektivnih pogodb, ki bi prispevali k izboljšanju novega plačnega sistema. Tudi reprezentativni sindikati javnega sektorja pripravljajo memorandum njihovih predlogov ukrepov in tako bi lahko obe gradivi služili kot podlaga za izvedbo pogajanj oziroma usklajevanj sprememb in dopolnitev predpisov ter kolektivnih pogodb. Na spletni strani MJU bodo objavljene tabele za vnos podatkov v elektronski obliki.

 

Odbor zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence v RS

 

Odbor sestavlja šest predstavnikov delodajalca in šest predstavnikov, imenovanih na predlog reprezentativnih sindikatov javnega sektorja. čŒlani so imenovani za obdobje štirih let.

 

Imenovani člani predstavniki delodajalca:

- Miran Kalčič, direktor Zavoda za varstvo pri delu;

- Lidija Apohal Vučkovič‡, Urad za makroekonomske analize in razvoj;

- mag. Igor Klinar, Ministrstvo za javno upravo;

- Ksenija Mihovar Globokar, Služba Vlade RS za zakonodajo;

- mag. Sibil Svilan, SIB Banka, d.d.; § Franjo Bizjak, neodvisni zunanji strokovnjak, Triglav, zdravstvena zavarovalnica d.d. Koper.

 

Imenovani člani predstavniki reprezentativnih sindikatov javnega sektorja:

- Branimir Ĺ trukelj, glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije;

- Bojan Hribar, sekretar Sindikata delavcev vzgoje, izobraževanja in raziskovalne dejavnosti Slovenije;

- Drago Ĺ černjavič, sekretar Republiškega odbora Sindikata državnih organov Slovenije;

- Branko Prah, predsednik Policijskega sindikata Slovenije;

- Bojan Zupančič, strokovni sodelavec Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije;

- Janez Turuk, pravni svetovalec Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije.

 

* * *


< SPREMEMBA ČRPANJA SREDSTEV EU POD DVEMA POGOJEMA