14.02.2022 Starost: 349 dni

MOP PRIPRAVIL PREDLOG PRAVILNIKA O VODENJU PODATKOV KATASTRA NEPREMIČNIN

Ljubljana, 14. 2. 2022 - Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili objavo predloga Pravilnika o vodenju podatkov katastra nepremičnin (v nadaljevanju: Pravilnik), katerega je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor.


Kataster nepremičnin je temeljna, izvorna evidenca podatkov o dejanskem stanju nepremičnin. Podatki o položaju, obliki in fizičnih lastnostih parcel, stavb in delov stavb so izvorni podatki katastra nepremičnin in se lahko določijo, spremenijo ali izbrišejo samo po postopkih, ki so predpisani za vodenje katastra nepremičnin, in to samo pred Geodetska uprava Republike Slovenije. Ta že vodi zemljiški kataster, kataster stavb in register nepremičnin. Nova evidenca »kataster nepremičnin«, ki bo vzpostavljena na podlagi ZKN,  združuje vsebine iz že obstoječih evidenc in nekatere dodatne vsebine.

Nov Pravilnik o vodenju podatkov katastra nepremičnin je treba sprejeti zaradi  zagotovitve usklajenosti pravne podlage za sprejem pravilnika in nove vsebine z ureditvijo ZKN.

Tako Pravilnik določa:

 • način vodenja podatkov katastra nepremičnin;
 • način določitve in vpisa meje parcele s poligonom, daljicami in točkami, označitve meje parcele v naravi, strokovna pravila za koordinatni vklop ter predpisano točnost koordinat točk;
 • mejno vrednost razlike površine glede na objekt, kateremu se določa površina;
 • velikosti površine in položajno točnost točk;
 • kriterije za določitev neposredne bližine meje parcele;
 • podrobnejšo vsebino in način vodenja zapisnika mejne obravnave;
 • postavljanje mejnikov na oziroma ob državni meji, če ratificirana mednarodna pogodba prepoveduje postavljanje mejnikov;
 • vsebino, obseg in obliko podatkov predloga za izvedbo lokacijske izboljšave na širšem območju izvedbe katastrskega postopka;
 • način določanja in vodenja bonitete zemljišč;
 • pravila grafičnih presekov dejanskih rab zemljišč s parcelami;
 • način izračuna površine dejanskih rab zemljišč po parcelah, mejne vrednosti razlike površin ter način izkazovanja podatkov o dejanskih rabah zemljišč;
 • vrste sestavine dela stavbe;
 • vrste dejanskih rab dela stavbe, vrste prostorov in povezavo dejanske rabe delov stavb na klasifikacijo vrst objektov CC-SI v skladu s predpisom, ki ureja razvrščanje objektov;
 • podrobnejši način merjenja prostorov, izračuna neto tlorisne površine dela stavbe in površine prostorov ter način določitve uporabne površine dela stavbe in prostornine rezervoarjev in silosov;
 • pravila vzdrževanja podatkov o mejah občin z mejami parcel, način pridobitve elaborata za izdelavo drugega mnenja in podrobnejšo vsebino elaboratov za posamezno vrsto katastrskega postopka.

Priloge k Pravilniku:

Obrazec I: izjava vlagatelja
Obrazec N: naslovna stran elaborata
Obrazec V: vsebina elaborata

Obrazec P-1: skica

Obrazec B: poročilo bonitiranja zemljišča
Obrazec IZB: predlog izboljšave na širšem območju
Obrazec S-1: podatki o stavbi
Obrazec OB-0: spreminjanje mej občin

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 24. 2. 2022 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zdruzenjeobcin.si.

                                                           * * *


< US ZAČASNO ZADRŽALO DOLOČBO PLAČNEGA STROPA ZA ZDRAVNIKE IN ZOBOZDRAVNIKE