24.05.2022 Starost: 1 let

MOP PRIPRAVIL NOV PREDLOG UREDBE O ZMANJŠANJU VPLIVA NEKATERIH PLASTIČNIH PROIZVODOV NA OKOLJE

Ljubljana, 24. 5. 2022 - Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo nov predlog Uredbe o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje, ki se od prejšnjega razlikuje v sistemskih določbah proizvajalčeve razširjene odgovornosti v skladu z ZVO-2, ki je pričel veljati 13.4.2022. Rok za podajo pripomb je 16. 6. 2022.


Tako je za plastične proizvode za enkratno uporabo, ki se ne prepovedujejo, predpisan sistem proizvajalčeve razširjene odgovornosti (v nadaljevanju: sistem PRO). Za plastične proizvode za enkratno uporabo je za proizvajalce teh proizvodov določena obveznost plačila stroškov ozaveščanja, stroškov zbiranja odpadkov teh proizvodov, ki se zavržejo v javne sisteme za zbiranje odpadkov, vključno s tistimi, ki so povezani z infrastrukturo in njenim delovanjem ter naknadnega prevoza in obdelave teh odpadkov in stroške čiščenja okolja zaradi odvrženih smeti, ki izvirajo iz teh proizvodov ter naknadnega prevoza in obdelave teh smeti.

Za proizvajalce, ki dajejo na trg v RS plastične proizvode za enkratno uporabo in ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, se s predlogom uredbe uvaja sistem PRO s skupnim izpolnjevanjem obveznosti PRO na podlagi določb ZVO-2.


Uredba uvaja minimalne zahteve vzpostavitve sistema PRO za izpolnjevanje obveznosti v skladu s to uredbo in ZVO-2. Glede na to, da se ukrepi predpisujejo za plastične proizvode za enkratno uporabo in njihove odpadne proizvode, ki so po naravi uporabe široke potrošnje in se lahko znajdejo v odpadkih kjerkoli, je možno sistem PRO izvajati le na način skupnega izpolnjevanja obveznosti v organizaciji, ki jo ustanovijo proizvajalci teh proizvodov. S to organizacijo proizvajalci sklenejo pogodbo in jo pooblastijo za izpolnjevanje skupnih obveznosti, ki so v tej uredbi opredeljene predvsem kot plačilo sorazmernega deleža stroškov čiščenja smetenja javnih sistemov za urejanje in čiščenje javnih površin, ki sta na lokalnem nivoju v obliki izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb čiščenja in vzdrževanja javnih površin in na državnem nivoju kot upravljavca državnih cest. Predlog uredbe tudi predpisuje metodologijo sorazmernega dela stroškov organizacije in način plačevanje teh stroškov.


Obveznost PRO je v skladu s tem predlogom uredbe tudi ozaveščanje potrošnikov:

  • o razpoložljivih alternativnih proizvodih za ponovno uporabo, sistemih za ponovno uporabo in možnostih ravnanja z odpadki navedenih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo in ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko,
  • o dobrih praksah na področju ustreznega ravnanja z odpadki v skladu s predpisom, ki ureja odpadke ter negativnem vplivu smetenja in drugega neustreznega odstranjevanja odpadkov navedenih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo in ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, na okolje, zlasti morsko.

V 4. členu določen nacionalni cilj zmanjšanja plastičnih lončkov za pijače in plastičnih posod za živila za enkratno uporabo ter ukrepi za dosego tega cilja. Za zmanjšanje porabe teh plastičnih proizvodov za enkratno uporabo so sprejeti ukrepi tako za proizvajalce teh proizvodov, kot tudi za organizatorja prireditev, upravljavcev aparatov za tople in hladne napitke ter ukrepe za ponudnika pijače in hrane ter drugih oseb, ki lahko s kakršnimi koli ukrepi prispevajo k zmanjšanju uporabe navedenih proizvodov. Ministrstvo bo Evropski Komisiji moralo poročati o doseženih ukrepih in ciljih za zmanjšanje uporabe plastičnih lončkov za enkratno uporabo in plastičnih posod za enkratno uporabo za živila. 

V 5. členu
v skladu z Direktivo (EU) 2019/904 se določa tudi nekatere zahteve pri oblikovanju in sestavi vsebnikov za pijače do treh litrov, kot so plastenke pijač in sestavljena embalaža za pijačo, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški, ki morajo biti v skladu z evropskimi standardi pritrjeni na vsebnike pijač. Za plastenke je predpisan cilj vsebnosti reciklata v plastenkah, in sicer mora biti vsebnost reciklata od 1. januarja 2025 dalje najmanj 25 % v PET plastenkah in od 1. januarja 2030 dalje najmanj 30 % v vseh plastenkah za pijačo do volumna treh litrov.

V 16. členu predloga uredbe je, za namene recikliranja plastenk, določen minimalen cilj ločenega zbiranja odpadnih plastenk, in sicer do 1. januarja 2025 dalje najmanj 77 % in do 1. januarja 2029 dalje najmanj 90 %. Za izračun cilja ločenega zbiranja odpadnih plastenk je predpisana metodologija za izvedbo sortirnih analiz mešane odpadne embalaže in metodologija izračuna količine odpadnih plastenk v RS.


Glede na določene zahteve iz predloga uredbe in kritja stroškov, ki so določeni za proizvajalce posameznih proizvodov, je treba predpisati poročanje posameznega proizvajalca o danih plastičnih proizvodih za enkratno uporabo in ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko na trg v RS. Proizvajalci bodo o danih plastičnih proizvodih za enkratno uporabo na trg v RS poročali organizaciji, ta pa bo podatke enkrat letno sporočila ministrstvu. Organizacija bo ministrstvu enkrat letno posredovala letno poročilo o izvajanju skupnih obveznosti v sistemu PRO.


Predlog Uredbe je na voljo TU.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete
do vključno 16. 6. 2022 na elektronski naslov mateja.krvina@zdruzenjeobcin.si.

                                                   * * *


< V DZ RS VLOŽEN PREDLOG ZAKONA O INTERVENTNIH UKREPIH ZA CELOVITO UREDITEV POLOŽAJA RAZSELJENIH OSEB IZ UKRAJINE IN ZA POMOČ GOSPODARSTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZARADI POSLEDIC UKRAJINSKE KRIZE