03.10.2019 Starost: 3 let

MNENJE K PREDLOGU ZAKONA O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA NEKATERE NUJNE PROGRAME REPUBLIKE SLOVENIJE V KULTURI

Ljubljana, 3. 10. 2019 - Združenje občin Slovenije je Državnemu svetu RS poslalo mnenje k predlogu Zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi.


V mnenju najprej opozarjamo na oceno finančnih posledic, kjer je navedeno, da bo za uresničitev programov, zajetih v predlogu zakona, v državnih proračunih zagotovljenih 122.600.000,00 evra. Hkrati s tem pa je navedeno, če bodo to dopuščale javnofinančne zmožnosti in prioritete. Tu se poraja vprašanje kaj v primeru, ko bodo aktivnosti že v teku, ko bodo podpisane pogodbe z izvajalci, na strani države pa ne bo zagotovljenih sredstev.

Strinjamo se, da je treba skrbeti za kulturne spomenike in dobrine, jih ohranjati za naše zanamce in zagotavljati dostop do njih vsem, ki jih to zanima. Lokalne skupnosti z veliko aktivnostmi, različnimi programi in investicijami izvajajo javni interes v kulturi, skrbijo ohranjanje kulturne dediščine in razvoj raznovrstnih kulturnih dejavnosti. Menimo, da na tem področju lokalne skupnosti ne odstopajo od aktivnosti na področju države, zato predlagamo, da se to upošteva tudi pri deležu sofinanciranja sanacije najbolj ogroženih in najpomembnejših kulturnih spomenikov in se lokalnih skupnosti ne enači s pravnimi in fizičnimi osebami zasebnega prava, kot je to razvidno iz tabele v 6. odstavku 5. člena predloga Zakona. Višino sofinanciranja za sanacijo kulturnih spomenikov v lasti lokalnih skupnosti bi bilo treba približati deležu do katerega bodo upravičeni kulturni spomeniki v lasti Republike Slovenije in ta delež sredstev bi moral biti višji od tistih, ki jih prejmejo zasebniki.

5. odstavek 6. člena predloga Zakona obsega tabelo z dinamiko proračunskih sredstev namenjenih ureditvi osnovnih prostorskih pogojev in nakup opreme za javne zavode s področja kulture. Menimo, da so odstopanja v višini sredstev namenjenih državnim zavodom na eni in zavodom lokalnih skupnosti na drugi strani prevelika. Predlagamo, da se višina sofinanciranja dvigne in približa deležu do katerega bodo upravičeni državni zavodi s področja kulture, in sicer vsaj na 1/3.

 

* * *


< MNENJE K PREDLOGU ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETI 2020 IN 2021