18.05.2017 Starost: 6 let

MJU PREDSTAVIL PREDLOG SPREMEMB PRAVILNIKA O DOLOČITVI PODPROGRAMOV, KI SE UPOŠTEVAJO ZA UGOTOVITEV POVPREČNINE

Ljubljana, 18. 5. 2017 – Na Ministrstvu za javno upravo se je sestala delovna skupina za uskladitev Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine. Predstavili so nam predlog sprememb pravilnika, ki jih je pripravila Služba za lokalno samoupravo v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi.


Povod za pripravo sprememb Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine, je odločitev Ustavnega sodišča RS, da se pravilnik razveljavi. Pravilnik ima sicer funkcijo pokazatelja preteklih stroškov občin, ki so podlaga za izračun povprečnine. 

 

Zakon o financiranju občin kot naloge, katerih stroški se upoštevajo za ugotovitev primerne porabe občine, opredeljuje tiste naloge, ki jih občina mora opravljati na podlagi zakonov, in v obsegu, določenem z zakoni (oziroma v obsegu, ki ga določi občina, če obseg ni določen z zakonom).

 

MJU in MF sta pripravila predlog sprememb pravilnika v luči te dikcije in predlagata črtanje iz pravilnika tistih podprogramov, ki niso obvezna naloga občin, torej črtanje tistih nalog, za katere področni zakoni določajo, da jih občine lahko opravljajo, ne pa, da jih morajo. Prav tako bodo iz pravilnika črtali naloge, ki so financirane iz dveh virov npr. urejanje pokopališč (najemnine za pokopališča). Pri podprogramih, ki zajemajo tako obvezne kot neobvezne naloge občin, bodo morale biti obvezne naloge zajete na enotnih proračunskih postavkah.

 

Predstavniki občin smo izrazili nestrinjanje z izločanjem podprogramov iz pravilnika, saj občine te naloge dejansko izvajajo in posledično tudi nastajajo finančne obveznosti iz tega naslova. Do nestrinjanja prihaja tudi zaradi tega, ker ni enoznačnega razumevanja, kaj naj bi bile obvezne oz. neobvezne naloge občin. Izhajali smo iz 21. člena Zakona o lokalni samoupravi, za katerega pa predstavniki MJU trdijo, da je le programska določba, ki se mora konkretizirati skozi področno zakonodajo.

 

Ministrstvo nam je dalo na voljo dva tedna, da predlog podrobneje preučimo in se do njega opredelimo. Naslednji sestanek je predviden v začetku junija.

 

Predlog sprememb pravilnika se nahaja tukaj. Vaše pripombe lahko posredujete na e-naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si

 


< PREGLEDNIK DOGODKOV IN IZOBRAŽEVANJ V TEDNU OD 15. 5. 2017 do 21. 5. 2017