20.12.2016 Starost: 6 let

MIZŠ PRIPRAVLJA ŠTEVILNE ZAKONSKE SPREMEMBE

Ljubljana, 19. 12. 2016 – Državna sekretarka dr. Andreja Barle Lakota je na pogovor povabila predstavnike občin, katerim je predstavila izhodišča sprememb zakonov s področja vzgoje in izobraževanja, ki so v pripravi.


Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) pripravlja  spremembe Zakona o vrtcih, Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakona o izobraževanju odraslih ter nov Zakon o vajeništvu. Te dni pa so prejeli zahtevo po obravnavi Zakona o celostni zgodnji obravnavi otrok s posebnimi potrebami ter Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti.

 

Predlog novele ZOFVI bo urejal financiranje zasebnih šol (sledi ustavni odločbi), ne bo več avtomatizma financiranja v primeru, ko bo zasebna šola dobila dovoljenje za izvajanje javno veljavnega programa, ampak bo morala izkazati, da program bogati javno šolstvo, izkazati bo morala kakovost programa. Spreminja se postopek imenovanja in razrešitve ravnatelja (soglasje ministrstva), sprememba strukture sveta zavoda ni predvidena, čeprav smo predstavniki občina opozorili, da bi bilo to nujno. Ministrstvo je sicer predlog v prvi osnutek zakona dalo, a so ga zaradi nasprotovanja sindikatov umaknili.

 

Predvidena je odprava plačnih anomalij glede uvrstitve pomočnic vzgojiteljic v plačne razrede: dvig za dva plačna razreda, omogočeno jim bo napredovanje kot pri strokovnih sodelavcih. Kot je zatrdila državna sekretarka, so z ministrom Koprivnikarjem dogovorjeni, da bo vpliv dviga plač predmet novih pogajanj o povprečnino. Pomočnice vzgojiteljic naj bi sicer nove plače dobile oktobra 2017.

 

Spremembe Zakona o izobraževanju odraslih se dotikajo položaja ljudskih univerz. Občine ostajajo ustanoviteljice, ministrstvo od občin pričakuje, da bodo v skladu z razvojnimi dokumenti sprejemale letne načrte izobraževanja. Ministrstvo bo del izobraževanja opredelilo kot javno službo in zadnjo tudi namenilo sredstva iz državnega proračuna oz. EU sredstev, finančna podpora pa bo namenjena ranljivim skupinam in ne financiranjem programov. Ministrstvo bo v tem zakonu urejalo le svoje področje izobraževanj, druga področja (kmetijstvo, kolje, sociala…) ostajajo predmet urejanja drugih resorjev.

 

Zakon o vajeništvu bo predvidoma še v decembru predmet obravnave na vladi. Pri zakonu je bila dilema, ali bo vajenec imel status zaposlenega, ki se izobražuje, ali bo vajenec dijak, ki se usposablja.  Zadnji predlog zakona sledi slednjemu.

 

V prihodnje se obetajo tudi spremembe Zakona o osnovni šoli, s katerim želijo urediti prevoze, poleg tega želijo razširjen program bolj navezati na obveznega in tudi s tem olajšati organizacijo prevozov.

 

Predlog novele Zakona o vrtcih je že šel skozi javno obravnavo, ki se je zaključila 9. decembra. V ZOS smo nanj podali pisne pripombe. Predlog bo predmet nadaljnjih usklajevanj v začetku januarja, ministrstvo pa želi, da gre v nadaljnji postopek sprejemanja na Vlado konec januarja 2017.

 

Ko bodo predlogi zakonov pripravljeni za javno obravnavo, vam jih bomo posredovali v pregled in pripombe.

 

 


< ZDRUŽENJA OBČIN POZIVAMO DRŽAVNI SVET K SPREJETJU VETA NA NOVELO ZAKONA O LOKALNI SAMOUPRAVI (ODPOKLIC ŽUPANA)