11.01.2017 Starost: 6 let

MIZŠ PREDSTAVIL IZHODIŠČA NOVEGA ZAKONA O IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH

Ljubljana, 10. 1. 2017 – Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) pripravlja številne spremembe zakonov s področja vzgoje in izobraževanja. Danes sta državna sekretarka dr. Andreja Barle Lakota in mag. Katja Dovžak predstavili izhodišča za nov zakon o izobraževanju odraslih.


Nov zakon se bo osredotočal izključno na neformalno izobraževanje odraslih, torej na izboljšanje splošnih kompetenc ranljivih skupin. Najpomembnejša novost, ki naj bi jo zakon prinesel, bi bila vzpostavitev javne službe na področju odraslih in s tem povezana javna mreža javnih zavodov, ki izvajajo javno službo. Tudi po predlogu novega zakona naj bi ustanoviteljstvo javnih zavodov za izobraževanje odraslih ostalo v rokah lokalnih skupnosti (ene ali več). Dejavnost bi se lahko izvajala v okviru samostojnega zavoda ali kot samostojna organizacijska enota zavoda. Ustanovitelj bi zagotavljal sredstva za delovanje javnega zavoda, torej za materialne stroške ter sredstva za izvedbo letnega programa.

 

Kot je dejala državna sekretarka, želijo vzpostaviti 33 enot (po njenih besedah je pokritost z obstoječimi subjekti primerna, da se pokrije potrebe na tem področju), kjer bo zaposlena ena do dve osebi, kateri bo plačalo ministrstvo, plačan bo tudi program osnovne šole za odrasle, za ostala sredstva bodo zavodi kandidirali na javnih razpisih, katere bo, kot je zagotovila državna sekretarka, razpisovala država (EU sredstva). Namen MIZŠ je torej vzpostaviti strukturo, na katero se bodo lahko »obešale« dejavnosti.

 

Zakon bo opredeljeval vsebine, ki se neposredno nanašajo na javni interes na področju neformalnega izobraževanja. Javni interes izobraževanja odraslih v državi je določen v nacionalnem programu – nacionalni interes se bo uresničeval v okviru javnega interesa na lokalni ravni skozi letne programe.

 

Javna služba, pokrita iz javnih sredstev, bo obsegala dejavnost svetovanja odraslim pri:

·         vključevanju v neformalne izobraževalne programe,

·    vključevanju v formalno izobraževanje za pridobitev osnovnošolske izobrazbe in pri nadaljevanju izobraževalne poti,

·         vrednotenju neformalno pridobljenega znanja in veščin in samostojnem učenju,

·         samostojnem učenju.

 

Državna sekretarka je priznala, da se s predvideno ureditvijo občinam ne olajšujejo zadev, želijo pa si, da bi občine prepoznale pomembnost tega segmenta, torej izobraževanja odraslih s krepitvijo splošnih kompetenc ljudi, katere je potrebno aktivno spodbuditi k vključitvi v izobraževanje, ljudi, ki so nižje izobraženi in ponavadi tudi starejši. To je torej javna služba.

 

Kot sta dejali predstavnici ministrstva, si od občin želijo odziv, ali vzpostaviti strukturo, kot jo predlaga ministrstvo. Zavedajo se, da brez podpore lokalnih skupnosti ne bo šlo. MIZŠ bo sedaj pripravil besedilo novega zakona, temelječega na predstavljenih izhodiščih, kateri bo pregledan na naslednjem sestanku (predvidoma sredi februarja). Na tem sestanku pa bodo predstavljeni tudi konkretni primeri in obstoječa mreža »ljudskih univerz«.

 

 

 


< PREDSTAVITEV PREDLOGA NOVELE ZAKONA O FINANCIRANJU OBČIN