07.03.2022 Starost: 330 dni

MIZŠ OBJAVIL JAVNI RAZPIS ZA IZBOR PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE INVESTICIJ V IZGRADNJO NOVIH PLEZALNIH CENTROV IN PLEZALNIH STEN V LETU 2022

Ljubljana, 7. 3. 2022 - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v Uradnem listu RS, št. 29/2022, ki je izšel 4. 3. 2022, objavilo Javni razpis za izbor predlogov za sofinanciranje investicij v izgradnjo novih plezalnih centrov in plezalnih sten v letu 2022. Za izvedbo javnega razpisa bo ministrstvo namenilo 4.984.000,00 EUR.


Cilj javnega razpisa je zagotoviti kakovostne javne športne površine za vse kategorije uporabnikov ter učinkovito koriščenje in ravnanje z javnimi športnimi objekti.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v izgradnjo novih plezalnih centrov in plezalnih sten, katerih sofinanciranje se bo pričelo po uvrstitvi projektov v Načrt razvojnih programov za leto 2022 in podpisom pogodb z izbranimi prijavitelji.  Zbiranje predlogov za bo potekalo v dveh različnih sklopih, in sicer:

  • sklop 1 – Investicije v izgradnjo plezalnih centrov,
  • sklop 2 – Investicije v izgradnjo plezalnih sten.

Na oba sklopa javnega razpisa se lahko prijavijo občine, in sicer:

  • na sklop 1 (izgradnja novih plezalnih centrov) v letu 2022 se lahko prijavijo občine, ki so lastnice športnih objektov ali imajo v lasti zemljišča za izgradnjo, s katerim se prijavljajo na javni razpis,
  • na sklop 2 (izgradnja novih plezalnih sten) v letu 2022 se lahko prijavijo občine, ki so lastnice športnih objektov v katerih bodo postavljene plezalne stene ali imajo v lasti zemljišča za postavitev plezalnih sten, s katerim se prijavljajo na javni razpis.

Kot že rečeno znaša višina sredstev, ki jih bo ministrstvo namenilo za sofinanciranje investicij v letu 2022, 4.984.000,00 EUR. Od tega znaša okvirna višina sredstev za sofinanciranje sklopa 1 za leto 2022 znaša 4.784.000,00 EUR. MIZŠ bo sofinanciralo dva izbrana projekta v višini 2.392.000,00 EUR vrednosti investicije. Investicija, ki je predmet prijave, ne sme biti manjša od 4.500.000,00 EUR brez DDV. V primeru, da za sklop 1 kandidirata manj kot dva prijavitelja, se ostanek sredstev razdeli izbranemu prijavitelju, vendar ne več kot do zneska vrednosti posamezne investicije brez DDV.

Okvirna višina sredstev za sofinanciranje sklopa 2 pa za leto 2022 znaša 200.000,00 EUR. MIZŠ bo sofinanciralo deset izbranih projektov v izgradnjo plezalnih sten v višini 20.000,00 EUR. Investicija, ki je predmet prijave, ne sme biti manjša od 40.000,00 EUR brez DDV. V primeru, da za sklop 2 kandidira manj kot deset prijaviteljev, se ostanek sredstev razdeli v enakih deležih med ostale izbrane prijavitelje, vendar ne več kot do zneska vrednosti posamezne investicije brez DDV.

Rok za prijavo na razpis je 25. 3. 2022.

* * *


< MINISTRSTVO ZA KULTURO OBJAVILO JAVNI RAZPIS V OKVIRU IZVAJANJA NACIONALNEGA NAČRTA ZA OKREVANJE IN ODPORNOST