17.01.2022 Starost: 1 let

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR OBJAVILO JAVNI RAZPIS ZA NALOŽBE ZA IZBOLJŠANJE GOSPODARJENJA IN MANJŠANJE VODNIH IZGUB PRI SISTEMIH S PITNO VODO

Ljubljana, 17. 1. 2022 - V Uradnem listu RS, št. 6/2022, z dne 14. 1. 2022, je Ministrstvo za okolje in prostor objavilo Javni razpis za dodelitev sredstev ukrepu: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, podukrep: Izboljšanje ukrepov na področju ravnanja z vodo in okoljske infrastrukture (C1 K3) za operacijo: »Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev« (C1 K3 II). Za izvedbo javnega razpisa je zagotovljenih predvidenih 53,7 milijonov EUR.


Predmet javnega razpisa so naložbe za izboljšanje gospodarjenja in manjšanje vodnih izgub pri sistemih s pitno vodo.

Cilja javnega razpisa
sta:

  • zagotoviti učinkovit sistem upravljanja z vodo s poudarkom na rabi vode ter izboljšati dostop do pitne vode;
  • izgraditi manjkajoče vodovodne sisteme, ki oskrbujejo pod 10.000 prebivalcev na območjih poselitve, kjer je predpisana javna oskrba s pitno vodo, vendar pa ta še ni zagotovljena.

Občina lahko, v okviru tega javnega razpisa, poda samo eno vlogo za sisteme s pitno vodo.

Projekt se v višini 50 %  sofinancira iz sredstev sklada NOO.
Minimalna višina dodeljenih sredstev je 100.000,00 EUR, maksimalna pa 1.000.000,00 EUR. Spodnja meja vrednosti projekta za sofinanciranje je 200.000 EUR.

Upravičeni stroški so:

  • izgradnje nove infrastrukture sistemov za pitno vodo s pridobljenimi pravnomočnimi gradbenimi dovoljenji;
  • stroški novih merilnih sistemov in centralni nadzorni sistem za nadzor kvalitete vode in optimalno upravljanje z vodovodnim sistemom na celotnem vodovodnem sistemu;
  • stroški izdelave projektne in investicijske dokumentacije;
  • gradbeni nadzor.

DDV ni upravičen strošek.

V javnem razpisu je določeno, da so vsi upravičeni stroški v projektu morali nastati po 20. 2. 2020, kar se izkazuje z datumom računov. Vsi stroški, ki so nastali pred tem datumom, niso upravičeni do sofinanciranja.


Popolne vloge bodo razvrščene po vrstnem redu prispetja do porabe sredstev oz. najkasneje do 31. 12. 2023. vloge se bodo odpirale vsak prvi delovni torek v mesecu, prvi rok za odpiranje vloge bo 1. 2. 2022.

Javni razpis je na voljo TU.

* * *


< KARANTENE OB VSTOPU V DRŽAVO NI VEČ MOŽNO PREKINITI