17.01.2022 Starost: 1 let

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR OBJAVILO JAVNI RAZPIS ZA IZGRADNJE ENERGETSKO UČINKOVITIH SISTEMOV ZA ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE (OČOV)

Ljubljana, 17. 1. 2022 - Ministrstvo za okolje in prostor je v Uradnem listu RS, št. 6/2022, z dne 14. 1. 2022, objavilo Javni razpis za dodelitev sredstev na ukrepu »Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, podukrep: Izboljšanje ukrepov na področju ravnanja z vodo in okoljske infrastrukture (C1 K3), Operacija: »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH). Za izvedbo javnega razpisa je zagotovljenih predvidenih 54 milijonov EUR.


Predmet javnega razpisa so izgradnja energetsko učinkovitih sistemov odvajanja in čiščenja odpadne vode v aglomeracijah pod 2.000 PE. Občina lahko, v okviru tega javnega razpisa, poda samo eno vlogo za sisteme s pitno vodo.

Naložbe se bodo prednostno namenjale za projekte v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki prispevajo k ohranjanju območjem Natura 2000 in vodovarstvenim območjem. Projekti v te sisteme bodo deležni 10 % dodatka pri sofinanciranju.

Upravičeni stroški so:

  • stroški v nove sisteme odvajanja in čiščenja s pridobljenim pravnomočnim gradbenim dovoljenjem;
  • stroški v opremo za energijske prihranke, merilne in nadzorne sisteme na sistemu za odvajanje in čiščenje odpadne vode (fotovoltaika, nove črpalke, senzorji, merilna in regulacijska tehnika, računalniško podprto krmiljenje za optimalno upravljanje …);
  • stroški izdelave projektne in investicijske dokumentacije;
  • stroški gradbenega nadzora.

Rekonstrukcije obstoječih sistemov niso upravičen strošek do sofinanciranja, prav tako DDV ni upravičen strošek.

Do podpore ne bodo upravičene investicije v meteorne odvodne sisteme.

Projekt se v višini 50 %  sofinancira iz sredstev sklada NOO.
Minimalna višina dodeljenih sredstev je 100.000,00 EUR, maksimalna pa 1.000.000,00 EUR. Spodnja meja vrednosti projekta za sofinanciranje je 200.000 EUR.

V javnem razpisu je določeno, da so vsi upravičeni stroški v projektu morali nastati po 20. 2. 2020, kar se izkazuje z datumom računov. Vsi stroški, ki so nastali pred tem datumom, niso upravičeni do sofinanciranja.


Popolne vloge bodo razvrščene po vrstnem redu prispetja do porabe sredstev oz. najkasneje do 31. 12. 2023. vloge se bodo odpirale vsak prvi delovni četrtek v mesecu, prvi rok za odpiranje vloge bo 3. 2. 2022.

Javni razpis je na voljo TU.

* * *


< MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR OBJAVILO JAVNI RAZPIS ZA NALOŽBE ZA IZBOLJŠANJE GOSPODARJENJA IN MANJŠANJE VODNIH IZGUB PRI SISTEMIH S PITNO VODO