07.03.2022 Starost: 330 dni

MINISTRSTVO ZA KULTURO OBJAVILO JAVNI RAZPIS V OKVIRU IZVAJANJA NACIONALNEGA NAČRTA ZA OKREVANJE IN ODPORNOST

Ljubljana, 7. 3. 2022 - Ministrstvo za kulturo je v Uradnem listu RS, št. 29/2022, ki je izšel 4. 3. 2022, objavilo Javni razpis za sofinanciranje projektov trajnostne obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin ter vključevanje kulturnih doživetij v slovenski turizem iz sredstev za izvajanje nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost. V okviru razpisa, ki bo odprt do 4. aprila 2022, je na voljo 15 mio evrov.


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin, ki bodo poleg investicij v obnovo vključevali tudi aktivnosti za povezovanje in oplemenitenje turistične ponudbe z uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij za promoviranje in interpretacijo kulturne dediščine. Podprte bodo večje investicije z multiplikativnim učinkom na gospodarski in turistični razvoj, ki bodo predstavljale dodano vrednost za turistične destinacije po okrevanju po pandemiji bolezni COVID-19. Predmet razpisa so kulturni spomeniki, ki so bili razglašeni do vključno dneva objave tega razpisa.

Sofinancirani bodo projekti, ki vključujejo vsaj eno celovito investicijo v prenovo, obnovo ter revitalizacijo kulturnega spomenika v lasti občin oziroma njene posamezne funkcionalno zaključene celote – faze.

Upravičenci do sredstev razpisa so občine, ki so lastnice ali imetnice stavbne pravice kulturnih spomenikov, ki so predmet razpisa, in nastopajo kot investitorji.

Predračunska vrednost upravičenih stroškov prijavljenega projekta mora znašati najmanj 1.000.000 evrov (brez DDV). Vsaj 5 % upravičenih stroškov projekta mora biti namenjenih »mehkim« dejavnostim za povezovanje in oplemenitenje turistične ponudbe ter za izboljšanje informacijske dostopnosti in prepoznavnosti lokalnega ali regionalnega območja (uporaba digitalnih sredstev in informacijsko-komunikacijskih tehnologij za prezentacijo in promocijo kulturne dediščine in kraja).

Projekt mora biti zaključen v najkrajšem možnem roku oziroma najpozneje do 31. 12. 2025.

Projekt mora biti uvrščen v veljavni načrt razvojnih programov (v nadaljnjem besedilu: NRP) občine (tretji del aktualnega proračuna občine).

Prijavitelj mora:

  • imeti izdelano investicijsko dokumentacijo, skladno z določili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16);
  • predložiti pravnomočno gradbeno dovoljenje, če je potrebno po predpisih s področja graditve, oziroma dokazilo o oddaji vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja na upravni enoti (v tem primeru je potrebno pravnomočno gradbeno dovoljenje pridobiti najpozneje do podpisa pogodbe o sofinanciranju projekta),
  • kopijo kulturnovarstvenega soglasja ZVKDS.

Gradbeno dovoljenje in kulturnovarstveno soglasje se morata glasiti na prijavitelja in projekt (dela), ki je predmet prijave. Ob prijavi projekta, za katerega prijavitelj ne potrebuje gradbenega dovoljenja, mora prijavitelj predložiti kopijo kulturnovarstvenega soglasja ZVKDS.

Upravičeni stroški:

  • stroški projektne dokumentacije, načrtov, študij in analiz;
  • stroški investicij v opredmetena sredstva;
  • stroški zunanjih izvajalcev in izvajanja aktivnosti za digitalizacijo, trženje/promocijo, obveščanje in razvoj kulturno-turističnih storitev in produktov.

DDV je neupravičen strošek in ga mora kriti prijavitelj.

Ministrstvo lahko sofinancira projekte do višine 1.660.000,00 EUR upravičenih stroškov. Prijavitelj lahko v okviru navedenih zneskov zaprosi za 100 % financiranje upravičenih stroškov brez DDV.

Javni razpis je na voljo TU in je odprt do 4. 4. 2022.

 

Navodilo za izpolnjevanje prijave je na voljo TU.

 

Obrazci za prijavo na razpis so na voljo TU.

 

Za vse morebitne potrebne dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom pišite na elektronski pošti na naslov: gp.mk(at)gov.si. Skrbnika javnega razpisa sta mag. Tanja Černe in Ivan Oven.

 

* * *


< S SPREMEMBO ODLOKA O ZAČASNIH UKREPIH ZA PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE OKUŽB Z NALEZLJIVO BOLEZNIJO COVID-19 DOLOČENE IZJEME PRI NOŠENJU ZAŠČITNIH MASK