29.09.2010 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO TOLMAČI 35. ČLEN ZAKONA O INTEGRITETI IN PREPREČEVANJU KORUPCIJE

Ljubljana, 29. 9. 2010 - Ministrstvo za javno upravo je na pobudo ZOS podalo mnenje glede 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije v zvezi z državnimi pomočmi in drugimi oblikami pridobivanja sredstev od naročnikov, ki poslujejo po predpisih o javnem naročanju. 


 

V kolikor se na javni razpis za dodelitev občinske pomoči ali druge oblike pridobivanja sredstev prijavi funkcionar, ki svojo funkcijo opravlja v občini, ki sredstva podeljuje, zanj veljajo določbe o omejitvah poslovanja iz 35. člena ZIntPK. Ta funkcionar ne more pridobiti nepovratnih sredstev po pravilu »de minimus« in prav tako ne more pridobiti sredstev na javnem razpisu za ukrepe in pomoči (naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, pomoč za plačilo zavarovalnih premij…), ki jih razpiše občina. Lahko pa kandidira na javnem razpisu za dodelitev državnih pomoči iz področja kmetijstva, ki jih razpiše Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ali Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki sredstva pridobi iz skladov Evropske unije.

 

Celotno obrazložitev lahko preberete na spletni strani zos.s5.net/index.php#


< DRUGI USKLAJEVALNI SESTANEK Z MINISTRICO ZA JAVNO UPRAVO GLEDE PLAČ FUNKCIONARJEV