15.07.2010 Starost: 13 let
Kategorija: Novice

MINISTRSTVO ZA FINANCE PRIPRAVILO PREDLOG ZAKONA O DAVKU NA NEPREMIČNINE

Ljubljana, 15. 7. 2010 - Ministrstvo za finance je na svoji spletni strani objavilo Predloga zakona o davku na nepremičnine, ki naj bi vzpostavil celovit, enoten, enakopraven, pravičen in pregleden sistem obdavčitve nepremičnin. Veljati naj bi začel predvidoma 1. januarja 2011.


 

Republiška davčna uprava naj bi skladno s predvideno časovnico uveljavitve zakona tako prihodnje leto prvič odmerila davek na nepremičnine, ki bo nadomestil nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, davek od premoženja in pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest. Davek na nepremičnine bo v celoti prihodek občin, ki najmanj 10 odstotkov tega vira namenijo za t.i. grajeno javno dobro.


Skladno s predlogom zakona bo davčna osnova znašala 80 odstotkov posplošene tržne vrednosti nepremičnine, kot jo je v vrednotenju ocenila Geodetska uprava RS. Od te davčne osnove vsaka občina za leto, za katero se odmerja davek, prosto določi davčno stopnjo, ki pa ne sme biti nižja od 0,03 odstotka. Za zdaj ni predviden noben razpon davčnih stopenj.


Kot pojasnjujejo na finančnem ministrstvu, so v prvem letu obdavčitve davčne stopnje po posameznih občinah določene na način, da se v povprečju davčna obremenitev ne bi bistveno spremenila. Ker pa bodo stopnje določene na ravni povprečja občin, se bo zgodilo, da bodo nekateri lastniki po novem zakonu plačali več, drugi pa manj kot zdaj. Ker je davčna osnova določena drugače, torej na osnovi vrednosti, tudi ni mogoče doseči, da bi vsak lastnik v prihodnje plačeval povsem enak davek kot do sedaj.


Občina lahko določi različne davčne stopnje za različne vrste nepremičnin (stanovanjske, poslovne, industrijske nepremičnine...). Občine, ki se uvrščajo v območja povečane ogroženosti pred naravnimi nesrečami (potres, požar in poplava), lahko za zagotovitev dodatnih sredstev za varstvo pred naravnimi nesrečami za vse nepremičnine določijo dodatno davčno stopnjo, ki pa ne sme presegati 10 odstotkov osnovne stopnje. Seznam teh občin naj bi skupaj pripravila ministra za finance in za obrambo.


Z davkom so obdavčene vse nepremičnine, so pa predlagane nekatere oprostitve. Kot predvideva osnutek predloga zakona, se davka oprosti nepremičnine v javno dobro, stavbe s statusom kulturnega spomenika, stavbe v uporabi diplomatskih, konzularnih in drugih mednarodnih predstavništev ter stavbe za verske obrede.


Zavezanci za plačilo davka na nepremičnine so načeloma lastniki nepremičnin (če je nepremičnina v lasti države ali samoupravnih lokalnih skupnosti, je zavezanec upravljalec nepremičnine; pri nepremičninah, ki so skupni deli večstanovanjske stavbe, pa je zavezanec upravnik večstanovanjske stavbe). Geodetska uprava bo septembra in oktobra letos izvedla obveščanje vseh lastnikov nepremičnin o vrednosti njihovih nepremičnin ter o podatkih, ki se o njihovih nepremičninah vodijo v registru nepremičnin.


Davčna uprava bo davek na nepremičnine odmerila enkrat letno za tekoče leto in to do 31. maja tekočega leta. Geodetska uprava, ki izvaja množično vrednotenje nepremičnin, davčnemu organu podatke o nepremičninah pošlje enkrat letno, najkasneje do 31. marca. Davek se plačuje v treh enakih obrokih oziroma v dveh, če višina davka ne presega 200 evrov.

 

* * *


< POTRJEN JAVNI RAZPIS ZA GRADNJO, UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE ODPRTIH ŠIROKOPASOVNIH OMREŽIJ ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ V LOKALNIH SKUPNOSTIH