26.06.2012 Starost: 8 let
Kategorija: Novice

MINISTRSTVO NAPOVEDUJE SPREJEM STRATEGIJE RAZVOJA LOKALNE SAMOUPRAVE DO LETA 2015

Ljubljana, 26. 6. 2012 - Računsko sodišče je kot zadovoljive označilo popravljalne ukrepe Ministrstva za pravosodje in javno upravo na področju občin. To namreč napoveduje, da bo strategija razvoja lokalne samouprave v Sloveniji sprejeta do marca 2015.


 

 

Računsko

sodišče je namreč v začetku marca objavilo revizijsko poročilo, v katerem so

ministrstvu naložili, da mora predložiti načrt aktivnosti za pripravo

strategije razvoja sistema občin v Sloveniji. 

Ministrstvo

je računskemu sodišču predložilo odzivno poročilo in v njem navedlo, da bodo

pred sprejemom strategije različna ministrstva do septembra 2014 pripravila

funkcionalno analizo izvajanja nalog občin s svojega delovnega področja ter s

stališča mestnih in ostalih občin in povezovanja občin pri izvajanju njihovih

nalog. Pripravili bodo tudi analizo teritorialne organiziranosti občin. O

strategiji bo potekala tudi razprava.

Računsko

sodišče v porevizijskem poročilu ugotavlja, da so bili s popravljalnim ukrepom,

ki ga je izkazalo ministrstvo, "začeti postopki, ki lahko ob ustreznem

nadaljevanju zagotovijo, da bo v revizijskem poročilu razkrita nesmotrnost

ureditve področja občin odpravljena".

Računsko

sodišče je v reviziji v začetku marca med drugim ugotovilo, da se področje

občin doslej ni razvijalo sistematično, po vnaprej določeni strategiji, ki bi

imela jasno določene cilje. To kaže tudi dejstvo, da so se zakoni s področja

občin velikokrat spreminjali.

Ĺ tevilke

so pokazale, da ima več kot polovica občin manj kot 5000 prebivalcev, kar bi

sicer morala biti izjema. Velika večina občin je zadolženih, finančno

samostojnih pa je manj kot polovica občin. Skupna zadolženost občin na

prebivalca se je v desetih letih povečala za več kot sedemkrat. Računsko

sodišče je takrat tako opozorilo, da vse občine brez dodatnega financiranja iz

državnega proračuna ne ne bi mogle zadovoljiti potreb prebivalcev.

Ministrstvu

za pravosodje in javno upravo so zato priporočali, naj pri urejanju sistema

lokalne samouprave prevzame bolj aktivno vlogo na področju ureditve občin ter

na podlagi že izvedenih analiz in njihovih rezultatov predstavi možne smeri

razvoja ureditve občin. Ministrstvu za finance pa, da naj v mejah svojih pristojnosti

čim prej vzpostavi sprotno spremljanje poslovanja občin in s tem zagotovi

vpogled v stanje poslovanja občin ter možnost pravočasnega ukrepanja, tudi pri

spremembah pravnih podlag, ki urejajo financiranje občin.


< NA MZIP SESTANEK O PREDLAGANI PROSTORSKI ZAKONODAJI