21.02.2011 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

MINISTRICA ZA JAVNO UPRAVO PREDSTAVILA PREDLOG ZAKONA O OPRAVLJANJU DEJAVNOSTI SPLOŠNEGA POMENA NA PODROČJU NEGOSPODARSKEGA SEKTORJA

Ljubljana, 21. 2. 2011 – Danes se je na Ministrstvu za javno upravo odvijala predstavitev Predloga zakona o opravljanju dejavnosti splošnega pomena na področju negospodarskega sektorja, ki ga je vodila ministrica za javno upravo Irma Pavlinič Krebs.


 

Ministrica je predstavila vsebino zakona, izpostavila novosti in glavne izboljšave zakona. S predlogom zakona se želi odpraviti pomanjkljivosti ureditve, ki velja zadnjih 20 let. Prvih deset členov predloga zakona določa skupne temelje, ki pomenijo izhodišče za posamezna področja. Posamezen člen bo določal, kaj je lahko na posameznem področju drugače urejeno.

 

Ministrica je opredelila dejavnosti splošnega pomena in naštela dejavnosti negospodarskega sektorja, ki so v predlogu zakona določene primeroma. Posebej je bilo izpostavljeno, da se dejavnost splošnega pomena opravlja na nepridobiten način, ob zakonskih pogojih pa tudi zmerni dobiček. Zakon dopušča opravljanje dopolnilne dejavnosti. Nova je ureditev načina oblikovanja cen javnih dobrin.

 

Dejavnost splošnega pomena se izvajajo v kakršni koli statusni obliki, ki lahko opravlja dejavnost, če izpolnjuje predpisane pogoje. Razen javnega zavoda, si morajo vsi izvajalci predhodno pridobili koncesijo. Za dejavnost splošnega pomena na področju negospodarskega sektorja bo koncesije v celoti urejal ta predlog zakona, zato za to področje ne bo veljal Zakona o javno zasebnem partnerstvu, je poudarila ministrica.

 

Ministrica je predstavila razlike v ureditvi javnega zavoda, ki bo pravna oseba, in javnega zavoda brez pravne subjektivitete. Prvi bo imel poleg strokovne tudi poslovno avtonomijo, drugi pa le strokovno avtonomijo. Glavni razlikovalni znak bo sicer obseg sredstev, ki jih bo javni zavod pridobil iz državnega proračuna oz. proračunov lokalnih skupnosti. čŒe bo šlo za javne zavode, ki so v večinskem deležu financirani iz proračunskih sredstev, se ne bo ustanavljal javni zavod s pravno subjektiviteto. V primeru, ko ima javni zavod pravno subjektiviteto in premoženje, ustanovitelj za njegove obveznosti odgovarja subsidiarno, lahko pa tudi solidarno, če bo tako določeno. Javni zavod brez pravne subjektivitete nima v lasti premoženja, posluje po pravilih za neposredne proračunske uporabnike in zanje ustanovitelj odgovarja neomejeno.

 

Zakon v javnem zavodu s pravno subjektiviteto uvaja namesto sveta zavoda nadzorni svet. Poleg nadzornega sveta ima zavod še direktorja ali upravo, fakultativno pa tudi strokovni svet. Svet zavoda se ohranja v primerih, ko bo ustanovljen javni zavod brez pravne subjektivitete in je ustanovitelju ohranjena obveznost neposrednega nadzora javnega zavoda.

 

Ministrica je predstavila tudi novo ureditev programskih dokumentov javnega zavoda: dolgoročno strategijo razvoja, letni program dela, finančni načrt ter letno poročilo. Predstavljena je bila ustanovitev javnega in zasebnega zavoda, financiranje javnega zavoda, obveznost preoblikovanja zavoda ter druge novosti, ki jih prinaša predlagana ureditev.

 

Ministrica je po obširni predstavitvi predloga zakona odgovorila tudi na dileme, na katere so upozorili udeleženci posveta, ter jih zaprosila, naj jih do 28. februarja posredujejo tudi pisno na MJU, če v besedilu predloga zakona opazijo še kakšne nedoslednosti.


< AKCIJA: "STAR PAPIR ZA NOVO UPANJE"