13.03.2015 Starost: 8 let

MINISTER KOPRIVNIKAR PREDSTAVIL IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO STRATEGIJE RAZVOJA LOKALNE SAMOUPRAVE V RS

Ljubljana, 13. 3. 2015 – Minister za javno upravo Boris Koprivnikar je sklical sestanek s predstavniki združenj občin o izhodiščih za pripravo Strategije razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji (strategija). Ministrstvo je namreč želelo v postopku priprave tega dokumenta od predstavnikov občin pridobiti stališča glede odprtih vprašanj, ki bi jih morala strategija urejati.


Ministrstvo za javno upravo nam je konec februarja posredovalo vsebinska izhodišča in terminski plan za pripravo nove strategije. Sporočili so nam, da želijo pri pripravi izhodišč in pri kasnejšem oblikovanju besedila nove strategije slediti načelom čim širšega konsenza tako z vključevanjem politične, strokovne kot tudi druge zainteresirane javnosti.

Predstavniki občin so na začetku sestanka ministra Koprivnikarja opozorili, da se mora v okviru nove strategije preseči uveljavljene okvire, saj z minimalnimi popravki dosedanjega sistema lokalne samouprave ne bomo prišli do ustreznih rešitev, ki pa naj bi jih nova strategija prinesla.

Skozi burno debato, ki se je razvila v nadaljevanju, je bilo izpostavljenih kar nekaj perečih vprašanj, predvsem glede razmerja med državno upravo in občinami. Minister je namreč izpostavil, da moramo strategijo razvoja  lokalne samouprave obravnavati ločeno od strategije javne uprave, saj teh dveh kategoriji ne gre obravnavati kot celote, s čimer pa se udeleženci sestanka niso povsem strinjali. 

Predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj je na sestanku povedal, da lokalne skupnosti potrebujejo novo strategijo razvoja lokalne samouprave, vendar ob tem izpostavil, da veljavni sistem lokalne samouprave v Sloveniji deluje dobro in je tudi eden izmed stabilnejših sistemov znotraj države, zato rabimo le njegove izboljšave.

Glede odprtih vprašanj je predsednik izpostavil, da je v želji po racionalizaciji sistema potrebno stopiti korak naprej pri urejanju razmerij med upravnimi enotami in občinami. Izpostavil je, da bi bilo dobro razmisliti o upravnih okrajih, ki bi skoncentrirali delo upravnih enot v t.i. upravnih centrih, katerih povezovalni člen bi v prehodnem obdobju lahko predstavljale mestne občine.

Minister Koprivnikar je idejo upravnih centrov označil kot dobro. Strinjal se je tudi, da je uvajanje drugega nivoja lokalne samouprave v obliki pokrajin kompleksno politično vprašanje, ki ga v bližnji prihodnosti ne bo mogoče z lahkoto rešiti, zato bi lahko predlagana rešitev prestavljala dobro vmesno alternativo.

Prav tako se je Minister Koprivnikar strinjal s predsednikom ZOS, da je sistem lokalne samouprave v Sloveniji stabilen, zato tudi ne bi bilo dobro eksperimentirati s spremembami, ki bi ta sistem lahko zamajale.

Ob koncu sestanka so se navzoči strinjali, da morajo biti izhodišča, ki so bila sprejeta na današnjem sestanku, vpeljana v osnutek Strategije razvoja lokalne samouprave v RS ter da mora usklajevanje glede vsebinskih vprašanj s predstavniki občin teči naprej.

* * *

 


< USPEŠEN SEMINAR O NOVOSTIH PRI KORIŠČENJU SREDSTEV PO 21 IN 23. ČLENU ZFO