03.10.2013 Starost: 10 let

MGRT PREDSTAVIL KONCEPT UREDITVE POKOPALIŠKE IN POGREBNE DEJAVNOSTI

Ljubljana, 3. 10. 2013 – Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je predstavilo predlog koncepta ureditve pokopališke in pogrebne dejavnosti, ki so ga na sestanku želeli preveriti z vsemi deležniki na tem področju in ga v nadaljevanju tudi preliti v ustrezno normativno ureditev.


Vlada RS je sprejela sklep, da ministrstva oblikujejo koncept pogrebne in pokopališke dejavnosti in ga do konca oktobra predstavi Vladi RS. Pristojna ministrstva so se poenotila, da obe službi, tako pokopališka kot pogrebna dejavnost, ostaneta obvezni javni službi občin. Želijo, da sta obe službi urejeni v enem zakonu. Obe službi morata zagotavljati enotni standard storitev, pri pogrebni dejavnosti se zasebnikom omogoči izvajanje nadstandardnih storitev.

 

Predstavnikom občin je zastavljeni koncept blizu, da se izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti izvaja kot obvezna gospodarska javna služba, med tem ko se nadstandardne dejavnosti prepusti trgu. Je pa potrebno opredeliti, kdaj gre še za javno službo in kdaj nastopi zasebna dejavnost, je pa prostor za tržno dejavnost omejen. Občinam je potrebno prepustiti, da glede na običaje in posebnosti v svojih okoljih zadeve uredijo na svoj način.

 

Predstavnik Gospodarske zbornice Slovenije je poudaril , da je potrebno nadaljevati, kjer so se pred leti stvari ustavile. Za njih je bistveno, da gre za eno dejavnost, saj sta obe dejavnosti zelo prepleteni. Dejavnost mora ostati v pristojnosti lokalnih skupnosti kot gospodarska javna služba, ki pa jo je mogoče izvajati v več oblikah (režijski obrat, javno podjetje, koncesija…), tržni element oziroma konkurenca je prisotna pred izbiro izvajalca javne službe.

 

Predstavniki Obrtne zbornice Slovenije so izpostavili, da želijo izvajalci na trgu storitve opravljati strokovno. Predlagajo, da se predpišejo pogoji za izvajanje dejavnosti, pogoji naj bodo enotni za vso Sloveniji,  izvajalcem naj se dodelijo certifikati, da bodo občine vedele, med kom izbirati. Menijo, daje javni interes storitve samo ta, da se pokojnik pokoplje. Trdijo, da svojci pokojnika plačajo storitev, zato naj tudi oni izberejo, kdo bo izvajalec. Zakon naj določi, kaj se smatra kot javni interes, določi naj, kaj se razume kot osnovna storitev dejavnosti in kaj kot nadstandard, določijo naj se tudi normativi za vzdrževanje pokopališč. Menijo, da je vse, kar je več kot upravljanje z infrastrukturo, stvar trga.

 

Predstavniki MGRT bodo Vladi RS predstavili koncept, ki so ga pripravili, in pomisleke, ki so bili podani na sestanku (enotna določitev pogojev za izvajanje dejavnosti, dileme, kje je meja med standardno in tržno dejavnostjo). Ministrstvo bo imenovalo delovno skupino, ki bo nadaljevala s pripravo zakona, v katero bodo povabljeni tudi predstavniki združenj občin, obrtne in gospodarske zbornice.


< DRŽAVA NAJ PRIČAKUJE TEŽAVE PRI POBIRANJU DAVKA NA NEPREMIČNINE