17.01.2013 Starost: 10 let
Kategorija: Novice

MGRT ODGOVARJA NA OČITKE O ODVZEMU ČETRTINE TURISTIČNE TAKSE OBČINAM

Ljubljana, 17. 1. 2013 – Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo se je odzvalo na očitke v medijih glede sprememb pri višini in namenu pobiranja turističnih taks, ki jih ureja Zakon o spodbujanju razvoja turizma. Namen tega predloga, ki je prišel s strani turističnega gospodarstva, je bil skupna promocijo slovenskega turizma s ciljem dviga prepoznavnosti Slovenije kot turistične destinacije in dviga turističnega prometa. Glede na negativne odzive občin ministrstvo tega predloga ne bo umestilo v nov zakon.


 

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT)

pripravlja nov Zakon o spodbujanju razvoja turizma-1 (ZSRT-1). V medresorskem

usklajevanju novega zakona je MGRT s strani turističnega gospodarstva prejelo

tudi pobudo, da se sedanja maksimalna višina turistične takse iz 1 evra dvigne

za 50 % na največ 1,5 evra. Od tako zbrane turistične takse bi se 20 oz. 25 %

turistične takse namenilo skupni promociji slovenskega turizma, ki jo izvaja

Javna agencija RS za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja,

investicij in turizma (Spirit).  

Dvig turistične takse in zbiranje namenskih sredstev za

skupno promocijo Slovenije kot turistične destinacije bi vplival tako na dvig

prihodkov občin iz tega naslova, prek združevanja sredstev za skupno promocijo

pa tudi na prepoznavnost Slovenije kot turistične destinacije in dvig

turističnega prometa. Ta namenska sredstva nikakor ne bi bila namenjena

delovanju agencije Spirit!

To idejno rešitev je MGRT 8. januarja 2013 predstavilo

predstavnikom občin in prosilo občine za stališče, preden oblikuje predlog

ureditve. Nekatere občine, ki so pri dodatni skupni promociji prepoznale

pozitivne učinke za rast prihodkov iz naslova turizma, so predlog podprle,

večina občin pa te rešitve ni podprla oz. so prosile za dodaten čas za

opredelitev.  

Glede na negativne odzive slovenskih turističnih občin MGRT

v nov Zakon o spodbujanju razvoja turizma ne bo umestila pobude za dvig

turistične takse in namenske usmeritve dela tako zbranih sredstev za skupno

promocijo slovenskega turizma. 

MGRT pričakuje, da bodo lokalna okolja z zbranimi sredstvi

iz naslova turističnih taks sama še naprej spodbujala razvoj turizma.


< IZVAJANJE 187. ČLENA ZAKONA O URAVNOTEŽENJU JAVNIH FINANC - OMEJITEV ŠTEVILA DNI LETNEGA DOPUSTA