11.05.2015 Starost: 8 let

MF ZAGOTAVLJA, DA BODO UKREPI ZA ZNIŽANJE STROŠKOV SPREJETI, DRUGAČE PRILAGODITEV POVPREČNINE

Ljubljana, 8. 5. 2015 – Na Ministrstvu za finance je bil sestanek na temo ukrepov za znižanje stroškov občinam, državna sekretarka Mateja Vraničar pa je podala tudi odziv ministrstva na zahtevo Združenja občin Slovenije za zvišanje povprečnine na 525 evrov v drugi polovici leta 2015.


Spomnimo. Združenje občin Slovenije je v četrtek, 7. maja, potem ko smo bili seznanjeni, da je Vlada Republike Slovenije potrdila predlog novele Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415), na Vlado naslovilo zahtevo za dopolnitev predloga novela ZIPRS1415 in zvišanje povprečnine na 525 evrov v drugi polovici leta 2015.  Vlada po našem mnenju že krši Dogovor o višini povprečnine za leto 2015, saj v vladni oziroma državnozborski postopek sprejemanja še ni predložila nobenega od predpisov, ki bi občinam zmanjševal proračunske izdatke.

 

Glede poziva Združenja občin Slovenije je državna sekretarka na Ministrstvu za finance Mateja Vraničar zatrdila, da stopnjujejo pritisk na ministrstva in da so v zaključni fazi priprave ukrepov za znižanje stroškov občinam. Verjamejo, da lahko v skladu z Dogovorom o povprečnini do 30. junija 2015 sprejmejo ukrepe. Če teh ne bo, se zavezujejo, da bodo pripravili še eno novelo ZIPRS1415, ki bo prilagodila višino povprečnine. Ta naj bi bila uvrščena na redno junijsko sejo Državnega zbora RS oziroma na izredno sejo v juniju, je zatrdila državna sekretarka.

 

Predlog novele ZIPRS1415, ki ga je Vlada že poslala v Državni zbor, prinaša spremembe, ki se sicer nanašajo na črpanje EU sredstev v novi finančni perspektivi ter na pridobivanje kapitalskih naložb države. Drugih vsebin predlog novele ne vsebuje, predlog novele ZIPRS1415 pa želijo uvrstiti na redno majsko sejo Državnega zbora. Izrazili smo nestrinjanje z načinom sprejemanja predloga novele, saj se združenja občin za mnenje sprašuje šele sedaj, ko je predpis že v državnem zboru.

 

Predsednik ZOS Robert Smrdelj pa je opozoril tudi na sporno tolmačenje z Zakonom za uravnoteženje javnih financ občin spremenjenega 23. člena Zakona o financiranju občin, po katerem so navedene določbe neuporabne in v nasprotju z namenom, zaradi katerega je bila sprememba člena predlagana. ZOS predlaga, da Državni zbor RS sprejme obvezno razlago člena.

 

Na sestanku so bili sicer obravnavani še predlog sprememb Pravilnika o postopkih za izdajo soglasja za zadolževanje občin, vključevanje sistemov EZR občin v sistem EZR države, predlogi v zvezi z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, predlog za spremembe vnosa podatkov o načrtih razvojnih programov v APPrA-O ter predlog novele ZIPRS1415.

 

Udeležencem sestanka je bila podana kratka predstavitev delovanja sistema enotnega zakladniškega računa, vključevanje občinskih EZR v sistem EZR države, vključevanje v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi v okviru sistema EZR države, poudarek predstavitev pa je bil na prednostih, ki bi jih sistem EZR lahko prinesel občinam.  V sistem EZR države je sicer vključenih 21 občin, v sistem enotnega upravljanja pa dve občini in en posredni proračunski uporabnik občine. Morda bi pomisleki za vključitev v EZR države pri občinam odpadli, če bi bila dana tudi možnost izstopa iz sistema EZR, smo opozorili. Pritrdili smo pobudi MF, da bi bilo občinam smiselno predstaviti sistem EZR, združenja smo pripravljena prevzeti organizacijo posveta.

 

Predlogi občin v zvezi z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ so se nanašali na zvišanje mejnih vrednosti, ki določajo pripravo in obravnavo posamezne vrste investicijske dokumentacije (4. člen Uredbe). MF zaenkrat v spremembo uredbe ne bo šlo, se pa strinjajo, da bi se določeni dokumenti lahko poenostavili, pripravili bodo dodatne informacije, ki jih bodo objavili na spletni strani MF, prav tako bi lahko vzorčne primere investicijske dokumentacije predstavili na posvetu.

 

Predlog sprememb Pravilnika o postopkih za izdajo soglasja za zadolževanje občin odpravlja obvezno imenovanje finančnega in pravnega svetovalca za posle nad 400.000 evrov, poenostavlja dokumentacijo, daje možnost črpanja posojila v več proračunskih letih ter daje možnost likvidnostnega posojila za EU sredstva pri istem kreditodajalcu. Glede slednjega ostaja odprt rok, do katerega lahko občina MF predloži zahtevo za izdajo soglasja k zadolžitvi. Tudi sicer je pri predlogu pravilnika odprtih več vprašanj, zaradi presega okvira Zakona o financiranju občin smo predlagali, da se predlog sprememb Pravilnika še pred javno obravnavo, ki bo v kratkem, pošlje v pregled Službi za zakonodajo in Službi za lokalno samoupravo.

 

 


< NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 11. DO 15. MAJA 2015