01.10.2014 Starost: 8 let

MESEČNI UTRIP MESECA SEPTEMBRA

Ljubljana, 1. 10. 2014 -Na Združenju občin Slovenije smo pripravili Mesečni utrip, v katerem si lahko preberete o dejavnostih združenja v avgustu in septembru ter najdete številne druge koristne informacije.


 

18. septembra je bila imenovana dvanajsta slovenska vlada, kmalu pa bomo dobili tudi 212 županj in županov. V ZOS smo za novoizvoljene župan(j)e in član(ic)e občinskih svetov tudi ob tokratnih volitvah pripravili priročnik za občinske funkcionarje, ki jih bomo začeli pošiljati po občinah takoj po izvedenih volitvah, to je 6. oziroma 20. oktobra.

ZOS je podprl prizadevanja občin proti ukinjanju določenih izpitnih centrov. Ministrstvu za infrastrukturo in prostor smo naslovili prošnjo, da nam pošljete zadnji osnutek resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa in prometne infrastrukture v RS do 2020 z vizijo do 2030 ter s tem še pravočasno vključi vse deležnike v postopek priprave dokumenta. Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport smo podali mnenje glede predloga Strategije razvoja informacijske družbe do leta 2020 in Načrta razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020. Podane so bile pripombe na Predlog pravilnika o preverjanju varnosti cestne infrastrukture in usposabljanju presojevalcev varnosti cest. Vlado RS smo pozvali, da sredstva pomoči iz Solidarnostnega sklada EU zaradi ledene ujme februarja 2014 nameni tudi občinam za povračilo intervencijskih stroškov. Predloga sprememb 23. člena zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda, po katerem bi občine del – do polovice - koncesijske dajatve za izkoriščanje gozdov v državni lasti namenile tudi za vzdrževanje lokalnih cest, nismo podprli, saj se ne strinjamo z omejitvijo, kolikšen del sredstev dajatve se lahko nameni za lokalne ceste.

Več si lahko preberete TU.

* * *

 


< 2. REDNA SEJA VLADE RS