30.09.2021 Starost: 1 let

MESEČNI UTRIP MESECA SEPTEMBRA

Ljubljana, 30. 9. 2021 - V tajništvu Združenja občin Slovenije smo pripravili že deveto letošnjo številko elektronskega glasila Mesečni utrip, v katerem si lahko preberete vse o aktivnostih ZOS v mesecu septembru.


Združenje občin Slovenije je ponovno, z natančnimi izračuni, ki smo jih opravili na podlagi analize stroškov dela občin, doseglo zvišanje povprečnine. Vladni predlog je bil povprečnina v višini 683€, ZOS pa je edino od treh združenj predlagalo dvig na 645€. To je bil kompromisni predlog ZOS, saj smo za leto 2022 predlagali povprečnino v višini 661,70€, za leto 2023 pa 670,97€.

27. septembra 2021 so tako Vlada RS in združenja občin podpisali Dogovor o višini povprečnine, ki bo v letu 2022 znašala 645€, v letu 2023 pa 647€. Vlada RS je tudi že potrdila predloga državnih proračunov za leti 2022 in 2023 ter določila besedilo predloga Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2022 in 2023. V slednjega je vključena tudi povprečnina.

Čeprav je na ZOS potekalo izredno veliko aktivnosti v zvezi z določitvijo višine povprečnine, smo bili aktivni tudi na drugih področjih. Tako smo na pristojna ministrstva podali več pobud in pripomb na predlagane predloge predpisov. Tako smo med drugim na MZI posredovali pripombe na predlog Zakona o cestah in med drugim predlagali ustrezno dopolnitev prvega odstavka 31. člena ustrezno dopolni na način, da bo jasno opredeljeno ali se prevoz po lokalnih cestah lahko omeji in ali za povračilo škode veljajo določila 48. člena zakona.

Ministrstvu za okolje in prostor smo posredovali pobudo, da se kot ključ pri določitvi višine sofinanciranja okoljskih projektov uporabi koeficient razvitosti občin oz. da se višino sofinanciranja določi skladno s 24.a členom Zakona o financiranju občin.


Ministrstvu za finance pa smo poslali tudi predlog preučitve možnosti spremembe ureditve zadolževanja občin z vidika boljšega črpanja EU sredstev v prihajajoči finančni perspektivi in tudi pri drugih mehanizmih črpanja EU sredstev.

Celoten Mesečni utrip je na voljo TU.

* * *


< 95. REDNA SEJA VLADE RS