04.11.2019 Starost: 3 let

MESEČNI UTRIP MESECA OKTOBRA 2019

Ljubljana, 4.11.2019 - za vas smo pripravili že deseto izdajo elektronskega glasila Mesečni utrip. Mesec oktober je bil precej pester in zanimiv. Odvilo se je kar nekaj sestankov in sej delovnih teles ZOS, prav tako pa smo na pristojne službe naslovili kar nekaj pobud in mnenj.


Konec meseca oktobra so se na sedmi redni seji v letošnjem letu sestali člani Predsedstva Združenja občin Slovenije in obravnavali dopolnjena osnutka Zakona o pokrajinah in Zakona o ustanovitvi pokrajin. ZOS še naprej podpira proces ustanavljanja pokrajin, člani predsedstva pa so si bili enotni, da je treba slediti tudi predlogom in interesom občin. Obravnavali pa so tudi čedalje bolj perečo problematiko zagotavljanja osnovne zdravstvene dejavnosti v občinah, ko smo še vedno priča trendu pomanjkanja družinskih zdravnikov. Tako predsednika Vlade RS kot ministra za zdravje smo pozvali k čimprejšnjemu sklicu sestanka, na katerem bi se pogovorili o načinih iskanja ustreznih rešitev kako družinske zdravnike spodbuditi, da se odločijo za sprejem služb na podeželju ter kako obdržati tiste, ki so že tu.

 

Poleg mnenj na osnutka pokrajinskih zakonov, v katerih podajamo jasno podporo projektu ustanavljanja pokrajin, smo podali mnenje tudi k predlogu Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021). V slednjem poudarjamo, da je skrajni čas, da se občinam s povprečnino krijejo dejanski stroški za izvajanje nalog zato vztrajamo na predlogu, da se za osnovo za določitev povprečnine vzame dejanske stroške v 2018 (in ne povprečje stroškov za zadnja štiri leta, ki ne izkazujejo dejanskega stanja) v višini 631 evrov in k temu dodajo predvideni povečani stroški v 2020 v višini 27,8 evra in v 2021 v višini 37,1 evra. To pomeni, da bi povprečnina za leto 2020 morala biti določena v višini 658,80 evra ter za leto 2021 v višini 668,10 evra. Toliko stroškov bodo občine zagotovo imele.

 

V mnenju k predlogu Zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi pa opozarjamo na oceno finančnih posledic, kjer je navedeno, da bo za uresničitev programov, zajetih v predlogu zakona, v državnih proračunih zagotovljenih 122.600.000,00 evra. Hkrati s tem pa je navedeno, če bodo to dopuščale javnofinančne zmožnosti in prioritete. Tu se poraja vprašanje kaj v primeru, ko bodo aktivnosti že v teku, ko bodo podpisane pogodbe z izvajalci, na strani države pa ne bo zagotovljenih sredstev.

 

Na Ministrstvo za javno upravo ponovno posredovali dopis, v katerem pozivamo, da Vlada RS čimprej obravnava predlog Zakona o finančni razbremenitvi občin in s tem drži dano obljubo, da bodo občine že v letu 2020 deležne finančnih razbremenitev. Hkrati s tem pa smo vas pozvali tudi k čimprejšnjemu začetku aktivnosti na področju oblikovanja sprememb Zakona o financiranju občin.

 Prav tako pa smo na Ministrstvo za javno upravo naslovili dopis, v katerem podajamo predlog, da bi se v okviru skupnih občinskih uprav izvajale tudi naloge s področja turizma.

Mesečni utrip v celoti si lahko preberete TU.


< POZIV K SODELOVANJU PRI IMPLEMENTACIJI PROSTORSKE IN GRADBENE ZAKONODAJE TER UVAJANJU ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA