02.12.2015 Starost: 7 let

MESEČNI UTRIP MESECA NOVEMBRA

Ljubljana, 2. 12. 2015 - Po skoraj treh mesecih pogajanj o financiranju občin za leti 2016 in 2017 med Vlado RS in združenji občin so se ta sklenila brez sklenitve dogovora. Državni zbor RS je na novembrski seji sprejel Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017, s katerim je povprečnina za prihodnji dve leti določena pri 522 evrih ter sredstva investicijskega transfera v višini 2 %, občinam pa bodo na voljo še dodatni 3 % ugodnih povratnih sredstev. Po odložilnem vetu Državnega sveta RS so poslanke in poslanci na izredni seji 1. decembra ZIPRS1617 ponovno potrdili.


O sklenitvi dogovora so predsedstva združenj odločala na skupni seji 16. novembra v Dobovi. Finančni minister Dušan Mramor, ki se je skupne seje tudi udeležil, je kot zadnjo vladno ponudbo občinam predlagal 525 evrov povprečnine, predsedstva pa so zahtevala 536 evrov povprečnine in so vladno ponudbo zato zavrnila. Z namenom opozoriti širšo javnost na problematiko financiranja občin je bila 18. novembra 2015 v dvorani Državnega sveta RS novinarska konferenca, nato pa so se župani udeležili še plenarnega zasedanja Državnega zbora RS, ki je obravnaval predlog ZIPRS1617.

Konec novembra je Računsko sodišče RS izdalo zbirno poročilo ob reviziji poslovanja 22 občin glede tekočih transferov in ob tem izpostavilo, da pogajanja med občinami in Vlado RS v sistemu, ki očitno ne definira dovolj dobro niti dejanskih stroškov občin za obvezne naloge niti korekcijskih faktorjev za prilagoditev povprečnih stroškov dejanskim stroškom posamezne občine, nimajo smisla. Računsko sodišče se je zato odločilo tudi za revizijo sistema primerne porabe.

Predsedstvo ZOS se je novembra sestalo na svoji sedmi letošnji seji, na ustanovni seji pa so se sestali člani Odbora ZOS za okolje, prostor, urbanizem, promet in komunalno infrastrukturo. Obravnavali so Predlog uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode in z njim povezane predpise ter pripravili pripombe, od ministrstva pa smo tudi zahtevali usklajevalni sestanek. Pisne pripombe smo podali še na naslednje predpise: predlog dopolnitev 115. člena Zakona o varstvu okolja, Osnutek operativnega programa oskrbe s pitno vodo za obdobje 2015 do 2020, predlog novele Zakona o dedovanju ter na predlog novele Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Na Ministrstvu za zunanje zadeve smo se udeležili sestanka na temo evropskih makroekonomskih strategij in aktivnostih Slovenije v tem okviru, po številnih pobudah za spremembo zakonodaje in zahtevah za sestanek pa je Ministrstvo za zdravje sklicalo sestanek o mrliško pregledni službi, ki smo se ga tudi udeležili in opozorili na velike stroške ter na anomalije same ureditve mrliško pregledne službe.

V novembru smo izvedli tri seminarje in delavnico, decembra in januarja pa za vas med drugim organiziramo:

  • 3. decembra bo v sejni sobi Združenja občin Slovenije ponovitev delavnice Kako organizirano pristopiti k uspešni izvedbi projekta,
  • 17. decembra bo v dvorani Državnega sveta RS Predstavitev interventnih ukrepov na področju plač v letu 2016,
  • 14. januarja 2016 bo v dvorani Državnega sveta seminar Kaj prinaša nov ZJN-3 – praktični vidik za naročnike,
  • 20. januarja 2016 bo v sejni dvorani Občine Litija seminar Priprava na zaključni račun proračuna občin za leto 2015

Celoten Mesečni utrip je dostopen TU.

* * *


< DRŽAVNI ZBOR PONOVNO POTRDIL ZAKON O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA - POVPREČNINA 522 EVROV