30.11.2018 Starost: 4 let

MESEČNI UTRIP MESECA NOVEMBRA 2018

Ljubljana, 30. 11. 2018 - Na Združenju občin Slovenije smo pripravili novo številko Mesečnega utripa. Mesec november je bil v znamenju lokalnih volitev in pa pogajanj o določitvi višine povprečnine za leto 2019. Vsem izvoljenim županom, županjam, občinskim svetnikom in svetnicam izrekamo iskrene čestitke in želimo obilico dobre volje, potrpljenja in uspehov v novem mandatnem obdobju.


V sredini meseca novembra so predsedniki združenj občin in minister za finance podpisali Pismo o nameri za določitev povprečnine v letu 2019, ki je povprečnino določil pri višini 573,50 evra. Skladno z sedaj veljavnim ZIPRS1819 bi povprečnina v letu 2019 znašala 558 evra. Pred podpisom pisma o nameri so se sestali člani Predsedstva ZOS in odločali o tem ali združenje pristopi k podpisu ali ne. Enotni so si bili, da je predlog ministrstva še vedno ne zadošča za kritje zakonsko določenih nalog, vendar s podpisom Vladi RS podajamo roko v zameno za dobro sodelovanje v prihodnje.

Precej aktivnosti je bilo na področju priprav pripomb in mnenj k predlaganim predpisom. Tako smo med drugim podali pripombe k predlogu Zakona o zaščiti živali, ki določa podaljšanje namestitve živali v zavetiščih iz 30 na 45 dni. Temu odločno nasprotujemo, saj bi to v praksi pomenilo 50 odstotno povečanje finančnih obveznosti občin, kar je nesprejemljivo. Prav tako smo opozorili na finančne posledice, ki jih prinaša predlog Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe in predlagali, da bi morala stroške iz 14. člena Pravilnika, ko se ne more določiti prebivališče pokojnika, nositi država in ne občina.

Glede na dejstvo, da skoraj vsak predlog predpisa, ki ga prejmemo, prinaša nove naloge in finančne obveznosti občinam, smo združenja na Vlado RS naslovila dopis, v katerem predlagamo moratorij na sprejem predpisov, ki imajo vpliv na delovanje občin.

V novembru se je svoji četrti seji sestal tudi Odbora za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo. Člani so pregledali delo v tem mandatnem obdobju in podali predloge za naprej.

V mesecu decembru se nam pridružite na sledečih izobraževanjih:

  • Seminarju z naslovom »Portal javnih naročil - objava obvestil, odločitev o oddaji naročila, pogodb in njihovih dodatkov ter ESPD«, ki bo 11. decembra 2018 potekal v Palači Smelt, Dunajska 160, Ljubljana
  • Seminarju z naslovom »Nov dogovor s sindikati, ocenjevanje in napredovanje javnih uslužbencev«, ki bo 14, decembra 2018 potekal v dvorani Državnega sveta RS, Šubičeva 4, Ljubljana.

Celoten Mesečniutrip je na voljo TU.

* * *


< 10. REDNA SEJA VLADE RS