01.04.2016 Starost: 6 let

MESEČNI UTRIP MESECA MARCA

Ljubljana, 1. 4. 2016 - v tokratnem Mesečnem utripu si lahko med drugim več preberete o aktivnostih na področju priprave Stretegije razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji, vložitvi vzorčnih notranjih pravil, obisku predsednika Odbora regij, o delovnih sestankih v mesecu marcu ter še o mnogočem.


V začetku marca so se sestali predstavniki vseh združenj občin, ki so člani delovne skupine za pripravo strategije razvoja lokalne samouprave v Sloveniji pri Ministrstvu za javno upravo. Izoblikovali so skupna stališča občin, ki so jih nato predstavili in zagovarjali na sestanku omenjene delovne skupine. MJU bo na podlagi podanih stališč pripravil čistopis vsebine strategije, nato pa je pričakovati naslednji sestanek.

ZOS je sredi marca na Arhiv RS vložil vlogo za potrditev vzorčnih notranjih pravil, katera bodo brezplačno na voljo občinam članicam združenja.

Na obisku v Sloveniji se je mudil predsednik Odbora regij Markku Markkula: med drugim se je srečal s člani slovenske delegacije pri Odboru regij ter z župani slovenskih občin.

Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so nas seznanili z načrtovanimi spremembami na področju socialnega varstva, delo na spremembah treh pravilnikov pa se bo nadaljevalo v okviru delovnih skupin, kamor bodo vključeni tudi predstavniki občin. Po zaključeni javni obravnavi smo s predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport obravnavali pripombe ZOS na predlog novega Zakona o športu in v veliki meri tudi uskladili besedilo zakona. Po zaključeni javni obravnavi predlogov nove prostorske in gradbene zakonodaje se delo nadaljuje z usklajevanji rešitev s posameznimi deležniki, tudi z občinami. Prav tako smo predstavniki občin pripombe predstavili na javnem posvetu. GURS pristopa k informacijski prenovi nepremičninskih evidenc, ki se bo izvajala v okviru projekta e-prostor. V ta namen so nas seznanili s predlogi za prenovo evidenc in predstavili vlogo občin pri prenovi.  Predstavniki ZOS, Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Ministrstva za javno upravo in Ministrstva za okolje in prostor smo iskali možnosti uskladitve uporabe določil FIDIC v postopkih javnega naročanja. Izvedeno je bilo delovno srečanje glede predloga novega sistema javnih financ, glavne pripombe na predlog Zakona o javnih financah smo podali že na samem srečanju, podrobnejše pripombe pa smo podali še pisno.

Pisne pripombe so bile podane tudi na predlog novele Zakona o dedovanju, predlog novele Zakona o socialno varstvenih prejemkih, predlog Pravilnika o vzdrževanju javnih cest ter osnutek Uredbe o območjih za kmetijstvo in pridelavo hrane, ki so strateškega pomena za Republiko Slovenijo. Ministrstvu za okolje in prostor smo naslovili pobudo za čim prejšnjo ureditev področja degradiranih območij in podali pobudo za sestanek.

Celotni Mesečni utrip meseca marca je na voljo TU.

* * *


< 82. REDNA SEJA VLADE RS