02.04.2015 Starost: 7 let

MESEČNI UTRIP MESECA MARCA 2015

Ljubljana, 2. 4. 2015 - Mesec marec je zaznamovalo izredno pestro dogajanje. V skladu z dogovorom o povprečnini smo se sestali z Ministrstvom za okolje in prostor, Ministrstvom za infrastrukturo, Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport smo se sestali dvakrat. Iskali smo rešitve za ukrepe, ki bi znižali stroške občinam. Če so nekateri predlagani ukrepi takšni, ki ne prinašajo neposrednih in merljivih finančnih učinkov, pa so bili drugi, ki bi lahko pomenili zmanjšanje stroškov, s strani pristojnih resorjev v veliki meri zavrnjeni. Kot smo že večkrat povedali določenim resorjem, ki zavračajo predlagane ukrepe, ne želimo narekovati, kateri ukrepi morajo biti sprejeti. Na strani Vlade RS je, da se dogovori, kako bo izpolnila zavezo iz Dogovora o višini povprečnine za leto 2015.


Na prvih sejah sta se sestali delovni skupini ZOS. Delovna skupina za pripravo sprememb zakonodaje je pregledala nabor ukrepov za znižanje stroškov občinam ter ga dopolnila, Delovna skupina za pripravo nove sistemske ureditve nepremičnin pa je v okviru poglobljene razprave pripravila izhodišča za predstavnike združenja v Projektnem svetu in Projektni skupini (obe vladni delovni telesi sta sicer nadaljevali delo tudi v marcu). Izhodišča obeh delovnih skupin je obravnavalo tudi predsedstvo ZOS na svoji drugi letošnji redni seji in jih potrdilo oziroma dopolnilo, seznanili pa so se tudi z vsebino sestanka, ki je bil 13. marca in na katerem je minister Koprivnikar predstavil izhodišča in časovnico za pripravo strategije nadaljnjega razvoja lokalne samouprave v RS.

Na Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo se udeležili predstavitev predloga Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v RS v programskem obdobju 2014-2020, na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo pa smo se sestali s pripravljavci predloga zakona o pogrebni dejavnosti in upravljanju pokopališč. Le-ti so končno prisluhnili, da je v pripravo novega zakona potrebno vključiti tudi občine.

Na pristojne smo naslovili tudi več vprašanj občin, podali smo tudi pobudo za spremembo Pravilnika o osebnem dopolnilnem delu, pripombe na Predlog zakona o agrarnih skupnostih.

Zelo aktivni smo bili tudi na področju organizacije izobraževanj. V marcu smo izvedli delavnico ter (so)organizirali pet seminarjev in posvetov. V aprilu organiziramo sledeča izobraževanja:

  • 9. aprila bo seminar na temo dostopa do informacij javnega značaja in varstva osebnih podatkov,
  • 14. aprila bo v sejni sobi Združenja občin Slovenije delavnica s temo Ima občina sklenjeno dobro zavarovanje?
  • 17. aprila bo v dvorani Državnega sveta RS seminar z naslovom Pravilen obračun potnih stroškov in drugih izplačil, ki se ne vštevajo v davčno osnovo zaposlenih.

* * *


< PROSTORSKO NAČRTOVANJE IN NATURA 2000