02.07.2015 Starost: 8 let

MESEČNI UTRIP MESECA JUNIJA 2015

Ljubljana, 2. 7. 2015 - V tokratnem Mesečnem utripu si med drugim lahko preberete več o tem, da Vlada RS ni uspela realizirati 4. točke Dogovora o višini povprečnine za leto 2015, po kateri bi morala do konca junija sprejeti nabor ukrepov, ki bi občinam zmanjšal stroške v višini slabih 23 milijonov evrov. Nabor predlaganih ukrepov, ki naj bi bil po zagotovilih vladnih predstavnikov sicer v večini sprejet do sredine julija, naj bi po oceni Vlade prinesel prihranke v višini devetih milijonov evrov. To naj bi utemeljevalo znižanje povprečnine na 514,22 evrov. Združenje občin Slovenije je vseskozi pozivalo, da je potrebno povprečnino ohraniti v višini 525 evrov.


Minister za javno upravo Boris Koprivnikar je 16. junija vodstvom združenj občin predstavil aktivnosti in nabor ukrepov za znižanje stroškov delovanja občin. Vlada RS ni uspela realizirati 4. točke Dogovora o višini povprečnine za leto 2015, po kateri bi morala do konca junija sprejeti nabor ukrepov, ki bi občinam zmanjšal stroške v višini slabih 23 milijonov evrov. Nabor predlaganih ukrepov, ki naj bi bil po zagotovilih vladnih predstavnikov sicer v večini sprejet do sredine julija, naj bi po oceni Vlade prinesel prihranke v višini devetih milijonov evrov. To naj bi utemeljevalo znižanje povprečnine na 514,22 evrov. Po srečanju z ministrom Koprivnikarjem so se pogovori o povprečnini za drugo polovico leta 2015 nadaljevali pod okriljem Ministrstva za finance. Vlada je medtem v državnozborski postopek vložila predlog novele Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 s popravkom višine povprečnine na 514,22 evrov.

Združenje občin Slovenije je vseskozi pozivalo, da je potrebno povprečnino ohraniti v višini 525 evrov. Kot prvo Vlada krši rok, do katerega bi moral biti sprejet nabor ukrepov, ki bi občinam zmanjševal stroške. Prav tako po naši oceni predlagani ukrepi ne bodo prinesli ocenjenega prihranka. Opozorili smo tudi, da ukrepi, ki so bili sprejeti v prvem paketu z Zakonom o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin, niso prinesli učinkov, ki bi občinam pokrili zmanjšanje povprečnine z lanskih 536 evrov na 525 evrov v prvi polovici letošnjega leta. Še več, izvajanje 23. člena ZFO-1, ki bi po našem mnenju v veliki meri olajšal finančno situacijo občin, po katerem bi občine sredstva za sofinanciranje investicij iz 21. člena ZFO-1 porabile tudi za poplačilo kreditov, ministrstva razlagajo v nasprotju z namenom, ki je bil zasledovan ob spreminjanju člena. ZOS je podal zahtevo za sestanek vseh pristojnih ministrstev.


Predsedstvo ZOS je na seji 24. junija sklenilo, da se vztraja na povprečnini 525 evrov, v kolikor pa bodo ukrepi dali dejanske finančne učinke, naj se ti upoštevajo od določitvi povprečnine za prihodnje leto. Podoben sklep je bil sprejet tudi na skupni seji predsedstev vseh treh združenj, dopolnjen pa je bil z zahtevo po ustreznem pravnem varstvu, v kolikor zahteva občin ne bo upoštevana.

Pogovori glede določitve povprečnine za drugo polovico leta 2015 sicer še niso zaključeni. Ker se predstavniki občin in Vlade razhajamo v oceni učinkov predlaganih ukrepov, je bilo na sestanku 29. junija dogovorjeno, da Vlada pripravi analizo ocene prihrankov, da se vidi, kakšni so realni učinki ukrepov na proračune vseh občin. Le na ta način bi se bilo mogoče poenotiti glede številk. Sestanek bo 7. julija.


Nadaljevalo se je tudi iskanje dodatnih možnosti za znižanje stroškov občinam. Sestali smo se z novim direktorjem Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ter mu predstavili predloge sprememb, ki bi lahko zmanjšali stroške občin  na področju zavetišč za živali. Ministrstvo za delo smo opozorili, da zviševanje cen oskrbe v domovih za starejše v tem trenutku krši zavezo Vlade o zmanjševanju stroškov občinam. ZOS je na Ministrstvu za obrambo naslovilo pripombe na predlog novele Uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč in dodatne predloge ukrepov za znižanje stroškov občinam. Ob izteku javne obravnave smo se opredelili do osnutka Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter upravljanju in urejanju pokopališč.


O možnostih enkratnega odpisa dolga socialno najšibkejšim se je z ministrico za delo Anja Kopač Mrak pogovarjal predsednik ZOS Robert Smrdelj. Vodstvo ZOS se je udeležilo spoznavnega srečanja z ministrico za izobraževanje, znanost in šport dr. Majo Makovec Brenčič: pogovor je tekel o nadaljnjem sodelovanju ter izmenjavi stališč o odprtih vprašanjih.

V juniju smo izvedli šest posvetov in seminarjev, v juliju pa organiziramo sledeča izobraževanja:

  • 7. julija bo v dvorani Državnega sveta RS seminar z naslovom Vse o državnih pomočeh;
  • 9. julija bo v dvorani Državnega sveta RS seminar z naslovom Novosti v postopkih v zemljiški knjigi, zemljiškem katastru in katastru stavb.

Celoten Mesečni utrip za mesec junij 2015 je dostopen TU.

* * *


< PREDSTAVITEV PREDLOGA USMERITEV ZA PRIPRAVO ENERGETSKEGA KONCEPTA SLOVENIJE