03.08.2015 Starost: 7 let

MESEČNI UTRIP MESECA JULIJA

Ljubljana, 3. 8. 2015 - V julijski izdaji Mesečnega utripa si lahko med drugim več preberete o tem, da je Državni zbor RS na predlog parlamentarnega odbora za finance določil višino povprečnine za drugo polovico leta 2015 pri 519 evrih. To je še vedno več, kot je predlagala Vlada RS, in manj, kot smo zahtevala združenja občin. Predstavniki občin smo sicer želeli zbližati stališča z Vlado, a smo ostali vsak pri svojih ugotovitvah glede ocene finančnih učinkov ukrepov, ki naj bi občinam znižali stroške. Predsedstvo ZOS je zato na svoji julijski seji odločilo, da se uporabi vsa razpoložljiva pravna sredstva za zaščito položaja občin – tako ustavno presojo zakona o izvrševanju proračuna kot tožbo na izpolnitev Dogovora o višini povprečnine za leto 2015.


Prav tako je predsedstvo ZOS določilo tudi izhodišča za pogajanja za financiranje občin v prihodnjih dveh letih, in sicer povprečnino v višini 671 evrov ter sredstva za sofinanciranje investicij v višini 7% za leto 2016 oziroma 6% za leto 2017. Svoja izhodišča je podala tudi Vlada RS: izhodišče za povprečnino je višina povprečnine, določena za drugo polovico leta 2015, izhodišče za sredstva 21. člena ZFO-1 pa je višina investicijskega transfera, dogovorjenega za leto 2015. Pogajanja naj bi se začela v drugi polovici avgusta. V dopisu so zapisali tudi, da Vlada RS nadaljuje s pripravo sistemskih in izvedbenih ukrepov za znižanje izdatkov občin in v ta namen pričakuje tudi nov nabor predlogov za spremembe s strani občin. ZOS pa je finančno ministrstvo že pozval, da v skladu z Zakonom o financiranju občin pripravi podatke o tekočih odhodkih in tekočih transferih za izvajanje zakonskih nalog, ki jih občine sporočajo ministrstvu, ter izračun povprečnine v skladu z metodologijo.

Vlada RS pripravlja tudi nekaj strateških dokumentov. Predstavniki občin smo se tako udeležili predstavitve predloga usmeritev za pripravo Energetskega koncepta Slovenije, državna sekretarka z Ministrstva za okolje in prostor mag. Tanja Bogataj pa nam je predstavila aktivnosti v zvezi s pripravo Okvirnega programa za prehod v zeleno gospodarstvo.

Na kmetijskem ministrstvo smo se udeležili sestanka na temo nadomestitve obstoječega sistema izplačevanja nadomestil za ukrepe vodovarstvenega območja s sistemom izplačevanja odškodnin po sistemu civilnega prava. Pred podpisom sporazuma o odpustu dolgov smo z ministrico za delo iskali najbolj smotrne rešitve za predlog zakona o pogojih za izvedbo odpusta dolga. Na sedežu Združenja občin Slovenije se je 14. julija odvijal sestanek na temo Predloga uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode. Na predlog uredbe so bile podane tudi pisne pripombe.

Podali smo odklonilno mnenje na Predlog zakona o funkcionarjih: besedilo zakona prinaša posebno izrazit odmik od veljavne ureditve prav na področju lokalne samouprave, kar je nesprejemljivo. V fazi medresorske obravnave smo podali pripombe na predlog novele Zakona o kmetijskih zemljiščih in na predlog novega Pravilnika o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin. Na podlagi sklepov skupne seje predsedstev vseh treh združenj občin konec junija je bil podan poziv k namenski uporabi sredstev vodnega sklada ter nasprotovanje novi ureditvi službe nujne medicinske pomoči.

Več si lahko preberete TU.

* * *


< KOHEZIJSKE NOVICE MESECA JULIJA 2015