02.02.2016 Starost: 7 let

MESEČNI UTRIP MESECA JANUARJA 2016

Ljubljana, 2. 2. 2016 - V januarskem Mesečnem utripu si lahko med drugim več preberete o vloženi zahtevi za oceno ustavnosti dela 56. člena Zakona o izvrševanu proračuna Republike Slovenije za leti 2016 in 2017. Nasprotujemo tudi predlogu Strategije razvoja lokalne samouprave, saj ne prinaša predlogov za nadgradnjo sedanjega sistema lokalne samouprave.


Združenje občin Slovenije je sredi januarja na Ustavno sodišče RS vložilo zahtevo za oceno ustavnosti prvega odstavka 56. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 glede višine sredstev za sofinanciranje investicij. V ZOS smo prepričani, da gre za neustaven poseg v sistem financiranja, saj se sredstva v nesorazmernem obsegu jemljejo najšibkejšim območjem Slovenije.

ZOS tudi nasprotuje predlogu strategije razvoja lokalne samouprave, katerega javna obravnava se je sicer zaključila konec decembra, saj vsebina ne sledi naravi dokumenta oziroma, povedano drugače, predlog strategije se ukvarja predvsem z racionalizacijo na lokalni ravni, ne prinaša pa predlogov za nadgradnjo sedanjega sistema lokalne samouprave. Ministrstvo za javno upravo (MJU) bo ustanovilo redakcijsko skupino, ki bo na podlagi prejetih pripomb prečistila besedilo strategije.

MJU je pripravil tudi nabor tez za pripravo sprememb Zakona o financiranju občin, ki so nam jih predstavili na sestanku 27. januarja, dogovorjeno pa je bilo, da MJU nadaljuje s pripravo besedil členov, poudarili smo, da je potrebno predlaganih rešitvam predložiti ustrezne izračune. ZOS je že opozoril, da rešitve, ki bodo le prerazporejale sredstva z manjših na večje občine, ne bodo sprejemljive. MJU je sicer tudi poudaril, da nadaljuje s procesom priprave ukrepov za zniževanje stroškov občinam.

Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo so nam predstavili roke za prijave načrtov porabe investicijskega transfera, višino razpoložljivih nepovratnih in povratnih sredstev in upravičene stroške. Še vedno ostaja odpro vprašanje načina izvedbe petega odstavka 56. člena ZIPRS1617, po katerem bi se sredstva investicijskega transfera lahko uporabila tudi za upravljanje z dolgom občine. Kljub dodatnemu sestanku s predstavniki Ministrstva za finance še nismo našli rešitve za izvajanje omenjene določbe.

Delovna telesa vseh treh združenj občin so na skupni seji obravnavala predloge nove gradbene in prostorske zakonodaje. Izoblikovana so bila skupna stališča glede najbolj spornih predlogov, pisne pripombe pa bodo pripravljene do zaključka javne obravnave 19. februarja. Ob zaključku javne obravnave predloga novele Stanovanjskega zakona smo podali pobudo za dodatno spremembo zakona.

Z Ministrstvom za okolje in prostor smo iskali in pripravili ustrezne rešitve ureditve finančnih jamstev za odlagališča v zapiranju in za zaprta odlagališča, na Generalnem sekretariatu Vlade RS pa je bil sestanek na temo odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za tiste nepremičnine, ki so v lasti RS.

Več si preberite TU.

* * *


< NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 1. DO 5. FEBRUARJA 2016