29.02.2016 Starost: 7 let

MESEČNI UTRIP MESECA FEBRUARJA

Ljubljana, 29. 2. 2016 - V drugi letošnji izdaji Mesečnega utripa si lahko med drugim lahko preberete, da nas je Ustavno sodišče RS obvestilo, da je bilo ugodeno predlogu ZOS, da se zahteva za oceno ustavnosti prvega odstavka 56. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 obravnava absolutno prednostno.


V začetku februarja so župani s predsednikom Republike Slovenije Borutom Pahorjem razpravljali o pomenu lokalne samouprave za družbeni in gospodarski razvoj Slovenije. Srečanja se je udeležil tudi minister za javno upravo Boris Koprivnikar.

Z Ustavnega sodišča RS so nas obvestili, da je bilo ugodeno predlogu ZOS, da se zahteva za oceno ustavnosti prvega odstavka 56. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 obravnava absolutno prednostno.

Predsedstvo ZOS se je sestalo na prvi letošnji seji. Obravnavali so predlog strategije razvoja lokalne samouprave v Sloveniji, opozorili, da je treba strategijo zastaviti drugače, z opredelitvijo jasnih ciljev in stremeti k decentralizaciji, ne pa obratno. Tudi izhodišča za spremembo Zakona o financiranju občin po mnenju predsedstva ne gredo v smer, ki bi reševala podhranjenost občinskih financ, ampak le težijo k prerazporeditvi sredstev med občinami. Predsedstvo je pritrdilo zahtevi pristojnega odbora ZOS, da je pred dokončno opredelitvijo do predloga novega Zakona o javnih financah potrebna podrobna predstavitev le-tega, saj prinaša velik preobrat za sistem občinskih javnih financ.

Na Ministrstvu za okolje in prostor smo se udeležili sestanka glede vzpostavitve evidence stavbnih zemljišč za prehodno obdobje do vzpostavitve davka na nepremičnine ter glede priprave odlokov o NUSZ v prehodnem obdobju.

V februarju se je zaključila javna obravnava predlogov nove prostorske in gradbene zakonodaje, na katere smo podali obširne pripombe. Pripombe so bile podane tudi na Predlog zakona o športu, predlog novele Zakona o socialnem varstvu in Predlog operativnega programa ravnanja z odpadki. Podali smo mnenje na predlog novele Zakona o kmetijskih zemljiščih, predloženega v državnozborski postopek, ter hkrati zahtevali sestanek s kmetijskim ministrstvom zaradi neusklajenih rešitev glede poljskih, gozdnih, občinskih, rekreacijskih in kolesarskih poti ter glede namakanja.

Člani slovenske delegacije v Odboru regij so se udeležili 116. plenarnega zasedanja v Bruslju, člani in nadomestni člani slovenske delegacije v Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti pa so začrtali pot za delo v 2016. 27 predstavnikov občin se je v organizaciji Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji udeležilo strokovnega obiska evropskih institucij v Bruslju.

V februarju smo izvedli štiri delavnice in seminar, marca pa za vas med drugim organiziramo:

  • 3. marca bo v sejni sobi Združenja občin Slovenije delavnica Ocenjevanje in napredovanje javnih uslužbencev,
  • 8. marca bo v sejni sobi Občine Litija seminar na temo uporabe Uredbe o upravnem poslovanju v teoriji in praksi,
  • 10. marca bo v dvorani Državnega sveta RS seminar Energetska prenova stavb v lasti občin v prihodnjih letih,
  • 15. marca bodo v sejni sobi Združenja občin Slovenije delavnice glede izdelave notranjih pravil po Zakonu o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih,
  • 22. marca bo v dvorani Državnega sveta RS seminar Uspešna priprava notranjih pravil aktov v občinah,
  • 23. marca bo v Kulturnem domu Ljubno ob Savinji IX. posvet skupnih občinskih uprav v Sloveniji.

* * *


< KOHEZIJSKE NOVICE MESECA FEBRUARJA