04.03.2019 Starost: 3 let

MESEČNI UTRIP MESECA FEBRUARJA

Ljubljana, 4. 3. 2019 - Pripravili smo drugo številko Mesečnega utripa, v kateri smo strnili pomembnejše informacije meseca februarja. Mesec februar smo pričeli s prvo sejo Predsedstva ZOS v novi sestavi. Člani predsedstva so pregledali delo preteklega leta in dali usmeritve za delo naprej. Velik del razprave pa je bil namenjen povečanju stroškov dela občin v letu 2019. Člani predsedstva so tako Vlado RS pozvali naj pristopi k povečanju povprečnine za leto 2019.


Z delom je pričela vladna delovna skupina za pripravo predlogov sprememb zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občin. V prvi fazi so občine posredovale skoraj 60 opozoril in predlogov za zakonske spremembe. Sedaj bomo združenja prečesala vse pripombe in prioritetno določile področja, ki so najbolj pereča. To bodo področja, kjer je zakonodaja določila občinam le obveznosti in so zgolj plačnice storitev, nimajo pa druge vloge in ne sodelujejo kot stranka v postopkih. S strani ZOS se je seje udeležila Mihaela Smrdel.

Poleg 1. seje vladne delovne skupine pa je potekalo tudi še nekaj drugih sestankov, ki smo se jih udeležili tudi predstavniki ZOS.  Tako je na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport je potekal drugi sestanek delovne skupine za pripravo sprememb oz. dopolnitev Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. Na sestanku so bile pregledane pripombe k predlogu Pravilnika, ki so jih oblikovala združenja občin na skupnem delovnem sestanku odborov združenj za šolsko in predšolsko vzgojo. Potekal je tudi je sestanek skupine za usklajevanje predpisov s področja plač in za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, sestanek v zvezi z ureditvijo nadomestne parkirnine in sestanek, na katerem so združenjem občin predstavili možnost vključevanja  občinskih elektronskih vlog na državnih portalih – eUprava in SPOT (eVem).

V fazi sprejemanja se nahaja Predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2019. K predlogu je svoje mnenje podalo tudi Združenje občin Slovenije in ga poslalo Državnemu svetu RS. Ta je predlog rebalansa že zavrnil in hkrati napovedal tudi morebitni veto.

Prav tako pa smo se Združenju občin Slovenije, na podlagi pobud s strani občin članic združenja odločili, da pristojnim ministrstvom podamo predlog za spremembo Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ.

V mesecu februarju smo za vas pripravili dve izobraževanji, v mesecu marcu pa se lahko udeležite sledečih:

  • 8. 3. 2019 bo v dvorani Državnega sveta RS potekal seminar z naslovom »Javno računovodstvo«
  • 14. 3. 2019 bo v dvorani Državnega sveta RS potekal seminar z naslovom »Postopek do izdaje odločb«
  • 19. 3. 2019 bo v dvorani Ministrstva za kulturo potekal seminar z naslovom »Vloga in položaj nadzornega odbora občine«

Več si preberite TU.

* * *


< DRŽAVNI ZBOR RS BO NA MARČEVSKI SEJI OBRAVNAVAL TUDI REBALANS DRŽAVNEGA PRORAČUNA