06.01.2015 Starost: 8 let

MESEČNI UTRIP MESECA DECEMBRA

Ljubljana, 6. 1. 2015 - Zadnji mesec leta 2014 je bil v znamenju pogajanj o višini povprečnine in ostalih finančnih sredstvih občin ter prizadevanj za iskanje rešitev za možna zmanjšanja stroškov občin.


V Mesečnem utripu si lahko več preberete o tem, da je finančno ministrstvo  skozi spremembo zakona o izvrševanju proračuna predlagalo znižanje povprečnine v višini 494,02 evrov, odvzem sredstev za sofinanciranje investicij ter zmanjšanje prihodkov od dohodnine do zneska primerne porabe občin, a predloge ob ostrem nasprotovanju združenj občin in dogovoru, da se pogajanja nadaljujejo po novem letu ob pripravi rebalansa proračuna države, nato umaknilo iz novele zakona o izvrševanju proračuna. Takšen ukrep, torej umik predlogov iz novele ZIPRS1415, je sicer predlagalo tudi predsedstvo ZOS na decembrski seji. Po novem letu naj bi bil pripravljen tudi interventni zakon za uravnoteženje javnih financ občin. V ta namen je bilo izvedenih več usklajevalnih sestankov, zadnji sredi decembra. Umik predlaganih varčevalnih ukrepov se je zgodil dan pred vseslovenskim srečanjem županj in županov s predstavniki vlade, na katerem so župani ministru Koprivnikarju in državni sekretarki Vraničarjevi predstavili posledice predlaganih ukrepov za občinske finance, v luči nadaljevanj pogajanj pa pozvali Vlado RS, da najprej sprejme ukrepe za znižanje stroškov občin, v nadaljevanju pa je možno znižanje povprečnine sorazmerno z učinkom, ki ga bodo ukrepi prinesli.

Na Ministrstvu za okolje in prostor smo se udeležili sestanka na temo odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda na območjih poselitve s skupno obremenitvijo, manjšo od 2.000 PE. Združenje občin Slovenije je podalo pobudo za spremembo 26. člena Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi, pobudo za avtentično razlago 48. člena Zakona o sladkovodnem ribištvu v zvezi z nadomestilom za izlov rib ter prošnjo za razlago glede nadomestila za izlov rib, pripombe na Predlog pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda ter o pogojih za njegovo izvajanje, pobudo za zagotovitev dodatnih finančnih sredstev za program izvajanja javnih del v letu 2015, pobudo za vključitev združenj občin v pripravo podzakonskih predpisov na podlagi Zakona o cestah. Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo poslali dopis, v katerem pozivamo, da se deleži sofinanciranja občinskih kohezijskih projektov iz finančne perspektive 2014-2020 ohranijo na ravni stare finančne perspektive.


V januarju ZOS organizira naslednja izobraževanja:

  • 15. januarja bo v sejni sobi Združenja občin Slovenije delavnica na temo priprave kadrovskega načrta in akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,
  • 15. januarja bo seminar z naslovom Čari protokola – priprava poslovnega dogodka, ki bo v Jakličevem domu v Vidmu (Občina Dobrepolje),
  • 20. januarja bo v dvorani Državnega sveta RS seminar Priprava na zaključni račun proračuna občin za leto 2014 in izvedba redne letne inventure,
  • 27. januarja bo v dvorani Državnega sveta RS izobraževanje za člane občinskih svetov na temo pristojnosti občinskega sveta (enako izobraževanje bo sicer tudi 26. januarja v Mariboru in 28. januarja v Kopru).

Več si preberite TU.

* * *


< POZIV K OHRANITVI DELEŽEV SOFINANCIRANJA KOHEZIJSKIH PRIJEKTOV