27.12.2021 Starost: 1 let

MESEČNI UTRIP MESECA DECEMBRA 2021

Ljubljana, 27. 12. 2021 - Združenje občin Slovenije je pripravilo zadnjo številko Mesečneg autripa v letu 2021. V njej so zbrane vse pomembnejše informacije iztekajočega se meseca.


Čeprav je december praznično obarvan, je na ZOS potekalo veliko aktivnosti. Tako so se na svoji 13. redni seji sestali člani Predsedstva ZOS in z državno sekretarko mag. Moniko Kirbiš Rojs razpravljali o Partnerskem sporazumu za obdobje 2021-2027 in Izhodiščih Programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2021 in 2027.

Na Ministrstvu za zdravje sta potekala kar dva sestanka, katerih tema je bila razdelitev finančnih sredstev na podlagi Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih 2021 do 2030. ZOS je v okviru razprave med drugim pozval k enakopravni obravnavi občin vseh občin, ki imajo interes vlaganja v infrastrukturo za potrebe primarnega zdravstva v  njihovi lasti.

Na nujni seji se je sestal Odbor ZOS za okolje, prostor, urbanizem, promet in komunalno infrastrukturo ter obravnaval 34. člen Zakona o vrtcih. Članice Odbora ZOS so v razpravi oblikovale stališče, da se predlaga ohranitev financiranja zasebnih vrtcev, katerega določa 34. člen Zakon o vrtcih, vendar v malce spremenjeni obliki. Predlaga se, da se zasebne vrtce vključi v javno mrežo na podlagi koncesij, vrtce s posebnim programom pa se še naprej financira na podlagi 34. člena.

Pristojna ministrstva so pripravila nekaj predlogov predpisov, na katera je ZOS podal svoja mnenja in pripombe. Tako smo med drugim na Vlado RS naslovili pobudo za spremembo predloga Zakona o celostnem prometnem načrtovanju, v katerem predlagamo umik določbe sprejemanja celostne prometne strategije za občine.

Celoten Mesečni utrip je na voljo TU.

                                                      * * *


< PREDLOG UREDBE O DOLOČITVI NALOG KONTAKTNE TOČKE ZA SPODBUJANJE RABE OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE