01.10.2019 Starost: 3 let

MESEČNI UTRIP MESECA AVGUSTA IN SEPTEMBRA

Ljubljana, 1. 10. 2019 - V tokratni, dvojni izdaji Mesečnega utripa si lahko med drugim več preberete o aktivnostih ZOS v zvezi s povprečnino za prihodnji dve leti, o izvedenih dveh sejah predsedstva, podanih pripombah, stališčih in mnenjih, katere smo posredovali pristojnim službam.


Letos združenja do sredine septembra nismo prejela niti povabila na prvi sestanek, na katerem bi se pogovorili o podanih pripombah na izračune povprečnih stroških za financiranje občinskih nalog za leti 2020 in 2021. Zato smo zahtevali takojšen sklic sestanka in nemudoma tudi pričetek pogajanj o višini povprečnine za prihodnji dve leti. Sestanek je bil hitro sklican. Na tri urnem sestanku, katerega so se s strani Združenja občin Slovenije udeležili predsednik Robert Smrdelj in podpredsednika mag. Marko Diaci in Uroš Brežan, je potekala precej burna razprava tako o sami višini povprečnine kot tudi njenemu izračunu. Namreč izračuni združenj in ministrstva se precej razlikujejo. Predsedstvo ZOS je že v mesecu juliju pripravilo izračune stroškov občin in oblikovalo izhodišča. Tako smo predlagali, da se za osnovo za določitev povprečnine vzame dejanske stroške v 2018 (in ne povprečje stroškov za zadnja štiri leta, ki ne izkazujejo dejanskega stanja) v višini 631 evrov in k temu dodajo predvideni povečani stroški v 2020 v višini 27,8 evra in v 2021 v višini 37,1 evra. Ta izhodišča je na sestanku ponovno predstavil tudi predsednik ZOS. Vlada RS pa je določila povprečnino za prihodnji dve leti, in sicer v znesku 589,11 evra za leto 2020 in 588,30 evra za leto 2021.

Avgusta je bila sklicana prva izredna seja ZOS, na dnevnem redu katere je bila problematika cestne obremenjenosti občin s tovornim prometom. Ker stvari postajajo nevzdržne tako z vidika varnosti prebivalcev, onesnaženosti okolja kot tudi z vidika obremenjenosti cestne infrastrukture, so župani pozvali pristojne k ukrepanju. Seje predsedstva so se udeležili predstavniki Ministrstva za infrastrukturo in Direkcije RS za infrastrukturo. Župani so opozorili tudi na to, da občine niso bile pravočasno obveščene o spremembah ukrepa, ki so pričele veljati s 1. 8. 2019.

V septembru je potekala že šesta redna seja predsedstva ZOS v tem koledarskem letu, na dnevnem redu pa je bila razprava o povprečnini za prihodnji dve leti,  predlogu Zakona o vrtcih in o projektu ustanavljanja pokrajin. K slednji točki dnevnega reda je bil povabljen tudi vodjo strokovne delovne skupine Državnega sveta RS za pripravo pokrajinske zakonodaje - dr. Boštjanom Brezovnikom.

Ponovno so se sestali tudi člani vladne delovne skupine za znižanje stroškov občin. Na dnevnem redu sta bila predloga Zakona o finančni razbremenitvi občin in Zakona o zmanjšanju stroškov občin. Sestanka se je udeležila tudi predstavnica ZOS Mihaela Smrdel iz Občine Pivka.

Pripravili smo tudi kar nekaj stališč, mnenj in pobud. Tako smo Ministrstvu za javno upravo, na podlagi sklepa predsedstva ZOS, poslali poziv, da Vladi RS čimprej predlaga v obravnavo predlog Zakona o finančni razbremenitvi občin, saj v kolikor le-tega Vlada RS v kratkem ne bo obravnavala, obstaja velika bojazen, da do finančnih razbremenitev občin, ki bi jih zakon prinesel v letu 2020, ne bomo prišli, saj mora iti zakon še čez državnozborsko obravnavo.

V Državni svet RS smo poslali stališče do predloga Zakona o pokrajinah, v katerem smo zapisali, da pozdravljamo ponoven poizkus ustanovitve pokrajin. Verjamemo, da je pobuda, ki ne nastane znotraj političnih struktur, lahko veliko uspešnejša in sprejeta tudi s strani laične javnosti. Ustanovitev pokrajin določa že Ustava Republike Slovenije in s tem, ko jih še nimamo ustanovljene, ne samo, da smo v nekem neustavnem položaju, temveč izgubljamo tudi velik razvojni potencial. Pokrajine potrebujemo zaradi zagotavljanja skladnejšega regionalnega razvoja, treba pa bo najti tudi prepotrebno politično voljo za njihovo vzpostavitev.

Do vsebine predloga Zakona o vrtcih se je na 6. redni seji opredelilo tudi Predsedstvo Združenja občin Slovenije in sprejelo sklep, s katerim podpira namero predlagatelja predloga zakona, da se občinam zagotovi večja avtonomnost pri odločanju o tem ali bodo imele razvito mrežo zasebnih vrtcev ali ne. Občine niso prosti zasebnim vrtcem, so pa odločno proti temu, da se javna sredstva prelivajo v zasebne žepe.

Celoten Mesečni utrip je na voljo TU.

 

                                                       * * *


< 45. REDNA SEJA VLDE RS