23.04.2021 Starost: 1 let

MESEČNI UTRIP MESECA APRILA 2021

Ljubljana, 23. 4. 2021 - Združenje občin Slovenije je pripravilo novo izdajo elektronskega glasila Mesečni utrip, ki ga izdajamo že vse od leta 2005. V njem si lahko več preberete o sejah predsedstva ZOS, na katerih smo gostili tudi ministrico dr. Simono Kustec in ministra mag. Andreja Vizjaka.


Na četrti redni seji predsedstva je ZOS gostil ministrico za izobraževanje, znanost in šport dr. Simono Kustec, kateri je bila predstavljena analiza združenja, v kateri je sodelovalo 105 občin in iz nje izhajajo natančne številke o potrebah na področju investicij v vrtce in osnovno šolstvo. Potrebe v teh 105 občinah znašajo  okvirno 3,7 milijarde evrov. Ministrica je napovedala nov razpis na tem področju ob koncu leta 2021.

Ministra za okolje in prostor mag. Andreja Vizjaka so člani predsedstva ZOS pozvali k zagotovitvi dodatnih sredstev za gradnjo malih čistilnih naprav in opozorili na perečo problematiko urejanja parcelnih mej ter na dolgotrajne ter drage postopke urejanja kategorizacije cest in s tem povezane razlastitve.


Na prvi dopisni seji v letu 2021 pa je predsedstvo ZOS odločilo o izvedbi redne letne skupščine Združenja občin Slovenije ter potrdilo dnevni red. Skupščina Združenja občin Slovenije bo zaradi epidemiološke situacije tudi v letošnjem letu potekala drugače kot smo vajeni, in sicer bo potekala tako videokonferenčno kot dopisno. Gostili bomo ministra za javno upravo Boštjana Koritnika, državnega sekretarja na Ministrstvu za zunanje zadeve Gašperja Dovžana in predsednika Komisije za preprečevanje korupcije dr. Roberta Šumija.

Na pristojna ministrstva in Državni zbor RS smo v mesecu aprilu posredovali kar nekaj pobud, mnenj in pripomb na predlagano zakonodajo. Na MIZŠ in MOP smo, skladno s sklepi sej predsedstva ZOS, posredovali več pozivov. Na MIZŠ, MF in tudi na Kabinet predsednika Vlade RS smo med drugim posredovali poziv za zagotovitev dodatnih finančnih sredstev za javni razpis za investicije v vrtce, osnovne šole in športno infrastrukturo. Pozvali smo tudi k ureditvi financiranja zasebnih vrtcev. MOP pa smo pozvali k ureditvi problematike kategorizacije občinskih cest in s tem povezanih postopkov razlastitev, ter podali pobudo za sklic sestanka, na katerem bi podrobneje predstavili perečo problematiko ureditve parcelnih mej.

Podali smo tudi pripombe na predlog Zakona o gostinstvu in opozorili ministrstvo, da je treba za nove naloge občin zagotoviti tudi ustrezna finančna sredstva. Državnemu zboru RS smo posredovali mnenje k predlogu Zakona o debirokratizaciji in pozvali k previdnosti pri oblikovanju rešitev. Na ustrezno zagotovitev finančnih sredstev pa smo opomnili tudi Ministrstvo za pravosodje, kije pripravilo predlog novele Zakona o upravnem sporu.

V vseh slovenskih občinah se izvaja veliko projektov, ki so sofinancirani iz sredstev EU. Z namenom, da smo vsi mi o tem dobro seznanjeni, smo Mesečnemu utripu dodali novo rubriko, v kateri bomo ažurno objavljali te podatke.

V mesecu marcu smo za vas organizirali tri spletna izobraževanja, vabimo pa vas, da se udeležite tudi prihajajočih v mesecu maju in juniju, in sicer:

  • Gradbeni zakon – 11. 5. 2021
  • Posebnosti javnega naročanja in izvedbe projekta po FIDIC-u, ki je sofinanciran iz EU sredstev – 13. 5. 2021
  • Odgovorno poslovodenje proračunskega uporabnika – 18. 5. 2021
  • Pravilna priprava akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest, izdelava kadrovskega načrta ter zgledna ureditev kadrovskih map in drugih kadrovskih evidenc – 20. 5. 2021
  • Dodelitev in izplačilo transfernih sredstev na osnovi občinskega javnega razpisa – 25. 5. 2021
  • Poslovanje, vloga in položaj nadzornega odbora občine – 27. 5. 2021
  • Poznate pravila upravnega poslovanja? – 3. 6. 2021
  • Kaj prinaša novela Stanovanjskega zakona občinam? – 10. 6. 2021
  • Kultura spletnega komuniciranja – 17. 6. 2021

Celoten Mesečni utrip je na voljo TU.

* * *


< VLADA RS DOLOČILA BESEDILO NOVELE ZAKONA O JAVNEM NAROČANJU