02.06.2014 Starost: 6 let

MESEČNI UTRIP MAJ 2014

Ljubljana, 2. 6. 2014 - V majski izdaji Mesečnega utripa si lahko ed drugim preberete, da je bil ustavljen postopek sprejemanja predloga novele Zakona o financiranju občin in da je bila pobuda ZOS o spremembi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih zavrnjena. Prav tako si preberite več o zahtevi ZOS, ki je od Vlade RS zahteval, da v program program odprave posledic po februarski ujmi uvrsti tudi sredstva za vse intervencijske stroške, ki so jih imele občine ob odpravi posledic ujme ter vse o izpelnjanih izobraževanjih, ki jih za občine in drugo zainteresirano javnost organizira Združenja občin Slovenije.


V začetku maja je odstopila predsednica Vlade RS, s čimer predsednica in ministri v odstopu sedaj opravljajo le tekoče posle. S tem so se bolj ali manj ustavile tudi zakonodajne aktivnosti, v javni obravnavi je sicer nekaj podzakonskih predpisov.

Ustavljeno je tudi sprejemanje predloga novele Zakona o financiranju občin, saj ga je pristojni odbor Državnega zbora RS na predlog poslanskih skupin umaknil z dnevnega reda. Po številnih pozivih pristojnima ministroma in Vladi RS smo bili 30. maja seznanjeni, da bo MGRT uspel zagotoviti le polovico sredstev za sofinanciranje investicij, določenih z zakonom o izvrševanju proračunov države, torej le 1 % skupne primerne porabe občin, če finančno ministrstvo ne bo dodelilo dodatnih sredstev.

Vlado RS smo pozvali, naj izpolni zakonske obveznosti do občin. Pobuda ZOS, da bi se spremenil Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti in uzakonil neodplačne služnosti med državo in občinami, je Ministrstvo za pravosodje ponovno zavrnilo. Pobuda z enako vsebino je bila podana tudi ob pripombah na predlog sprememb Pravilnika o metodologiji za določanje nadomestil za služnosti na vodnih in priobalnih zemljiščih v lasti Republike Slovenije.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo opozorili na težave pri izvajanju Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev glede obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Ministrstvu za infrastrukturo in prostor so bile posredovane pripombe na Predlog zakona o ravnanju z nedovoljenimi gradnjami.

Od Vlade RS smo zahtevali, da v program odprave posledic po februarski ujmi uvrsti tudi sredstva za vse intervencijske stroške, ki so jih imele občine ob odpravi posledic ujme.

Maja smo izvedli tri seminarje in delavnico, junija pa organiziramo naslednja izobraževanja: seminar z naslovom Osvojite veščine javnega nastopanja, delavnico Določitev plače javnega uslužbenca ter seminar Javno naročanje v praksi.

CELOTEN MESEČNI UTRIP MESECA MAJA 2014

* * *


< MAJSKA ŠTEVILKA KOHEZIJSKEGA E-KOTIČKA