27.06.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

KONFERENCA KOMISIJE COTER

Na Brdu pri Kranju sta 26. in 27. junija 2008 potekali Seja Komisije Odbora regij za politiko ozemeljske kohezije – COTER in konferenca »Vpliv večjih naložb v prometno infrastrukturo na ozemeljsko kohezijo v EU«, obeh dogodkov se je udeležil tudi Robert Smrdelj, predsednik ZOS in član OR.


Minister dr. Ivan Žagar je v nagovoru udeležencem na konferenci poudaril, da je uspela Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko skupaj z Odborom regij v preteklega pol leta podpreti prizadevanja za učinkovito povezovanje različnih akterjev kohezijske politike EU in tako v najboljši možni meri uresničiti slogan slovenskega predsedovanja – Si.nergija za EU. Doseganje ciljev na področju kohezijske politike brez teritorialne kohezije ni mogoče. čŒezmejno, transnacionalno in medregionalno sodelovanje dopolnjuje in dodatno pospešuje gospodarski razvoj in prispeva k trajnostnemu razvoju regij. Da bi lahko obrnili trend naraščanja regionalnih razlik in dosegli cilje večje kohezije med evropskimi regijami, so potrebni novi razvojni koncepti, ki temeljijo na izboljšani dostopnosti storitev za podjetja in državljane v vseh območjih EU. Minister dr. Ivan Žagar je izpostavil pomen vseevropskih prometnih omrežij, ki omogočajo lažji pretok blaga in oseb ter tako krepijo ozemeljsko kohezijo in konkurenčnost regij.
Pri tem velja poudariti, da sredstva Skupnosti ne nadomeščajo državnih sredstev, vendar financirajo projekte, ki drugače ne bi mogli zaživeti, poleg tega pa se znesek vseh državnih sredstev precej poveča ob izvajanju pomoči Skupnosti in vseh drugih vrst večletnih programov pomoči iz strukturnih skladov z vsemi pričakovanimi posledicami. Ob tem velja poudariti, da je treba javne investicije natančno opredeliti in jih podrobno načrtovati v vseh fazah. Oblikovanje dolgoročnih strategij za javne investicije predstavlja danes glavno značilnost priprave razvojnih programov na vseh ravneh. Kohezijska politika je tako prispevala tudi h "kulturi sodelovanja" pri pripravi javnih politik.

Osrednji cilji evropske prometne politike temeljijo na učinkovitejših in okolju prijaznejših oblikah prometa kot sta denimo železniški in pomorski, izboljšanju povezav med evropskimi prometnimi mrežami ter podpiranju tehnoloških inovacij. Kot najbolj aktualne dileme, s katerimi se soočamo, je minister dr. Ivan Žagar izpostavil izredno hitro rast obsega tranzitnega prometa, izjemno povečan promet v koridorjih in predvsem utemeljitev nujnosti uvajanja intermodalnosti pri načrtovanju in izvedbi novih transportnih poti, kjer je treba uvajati nove tehnološke rešitve zaradi izredne dinamike rasti prometa.

Vzpostavljanje povezav posameznih regionalnih središč z glavnimi prometnimi koridorji ter izboljšanje kvalitete obstoječih ali celo odpiranje novih povezav je dolgoročen in postopen proces. Več pozornosti evropske prometne politike mora biti po prepričanju ministra usmerjene v zmanjšanje vplivov prometa na okolje, vključno z izpolnjevanjem obveznosti kjotskega protokola glede emisij ogljikovega dioksida. V povezavi s "pomorskimi avtocestami", ki so ključni dejavnik sedanjega razvoja svetovne trgovine in mreže regionalnih letališč obstajajo možnosti za nadaljnje izboljšave v smeri porazdelitve kopenskega prometa na različne vrste prometa in razvijanje strategije za spodbujanje intermodalnosti in večmodalnosti. Te so boljše usklajevanje med državami na isti osi, odprava ozkih grl vseh vrst, izboljšanje interoperabilnosti in izmenjave dobrih praks.


< VČERAJ PRIČELA VELJATI NOVELA ZFO