21.01.2022 Starost: 1 let

KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE OPOZORILA NA SPREMEMBE ZAKONODAJE NA PODROČJU OMEJITEV POSLOVANJA

Ljubljana, 21. 1. 2022 - Komisija za preprečevanje korupcije je na svojih spletnih straneh objavila obvestilo o spremembi zakonodaje na področju omejitev poslovanja, katero je prinesel Zakon o debirokratizaciji. Ta stopi v veljavo 22. januarja 2022, prinaša pa spremembe tudi na področju instituta omejitev poslovanja, saj se manjša nabor postopkov, v katerih je treba pridobiti posebno izjavo po petem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK).


Peti odstavek 35. člena ZIntPK določa obveznost, da fizične osebe oziroma pravni subjekti predložijo pisno izjavo o tem, da niso povezani s funkcionarjem ali z družinskim članom funkcionarja na način, s katerim se vzpostavijo omejitve poslovanja, kot to določa prvi odstavek 35. člena ZIntPK. Doslej so morali organi ali organizacije javnega sektorja to izjavo pridobiti v postopku podeljevanja koncesije, sklepanja javno-zasebnega partnerstva ali v postopku javnega naročanja. Če postopek javnega naročanja ni bil izveden, pa so morali to izjavo pridobiti pred sklenitvijo pogodbe.

V t. i. evidenčnih postopkih izjava sedaj ne bo več potrebna.
Namreč Zakon o debirokratizaciji je določbo petega odstavka 35. člena ZIntPK spremenil tako, da v t. i. evidenčnih postopkih (npr. nabava blaga, storitev ali gradnja pod mejnim pragom za uporabo Zakona o javnem naročanju) te izjave ni treba pridobiti, tudi če se tak posel zaključi s pogodbo.

Kljub temu pa tudi v teh primerih še vedno veljajo določbe glede omejitev poslovanja, ne glede na vrednost posla in ne glede na to, na kakšen način je bil posel sklenjen.

Namen pisne izjave je dvojen
. Tako gre na eni strani za dodatno možnost nadzora nastanka okoliščin nasprotja interesov za organ oziroma organizacijo javnega sektorja, na drugi strani pa gre tudi za dodatno varovalko pred kršitvami določb glede omejitev poslovanja, v primerih ko funkcionar organa, pri katerem opravlja funkcijo, ni obvestil o subjektih, s katerimi je on sam ali njegov družinski član povezan na način, s katerim se vzpostavijo omejitve poslovanja.

Področje omejitev poslovanja se nanaša na tiste organe in organizacije javnega sektorja, kjer opravljajo funkcijo funkcionarji, zato pridobivanje pisne izjave skladno s petim odstavkom 35. člena ZIntPK ne velja za javne zavode, javne agencije oziroma tiste subjekte javnega sektorja, ki nimajo funkcionarjev.

 


< Z DOPOLNITVIJO ZAKONA O NADZORU DRŽAVNE MEJE DELNA POVRNITEV STROŠKOV OBMEJNIM OBČINAM