09.04.2009 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

KOMISIJA DS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU

Ljubljana, 09.04.09 - V začetku tedna je potekala seja Komisije DS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. Seja je bila namenjena problematiki sprejemanja občinskih prostorskih načrtov. Seje se je udeležil predsednik Robert Smrdelj, ki je predstavil stališča ZOS na obravnavano temo.


Komisija je soglasno sprejela naslednje zaključke: prostorska zakonodaja ne bo deležna vplivnih sprememb, pripravile pa se bodo spremembe dveh pravilnikov, ki sta v praksi prinesla veliko negodovanja, saj sta prekoračila vsebino Zakona o prostorskem načrtovanju (Pravilnik o kriterijih za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor na najboljših kmetijskih zemljiščih zunaj območij naselij ter Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij). Rok za sprejetje Občinskega prostorskega načrta, določen do 15. 11. 2009, se ne bo podaljšal, kljub vedenju, da ga prav vse občine ne bodo uspele v roku dokončati, kaj šele sprejeti. Bo pa Direktorat za prostor poskušal postopke za sprejetje OPN čim bolj optimizirati in jih pospešiti v smeri čimprejšnjih sprejemov posameznih občinskih prostorskih načrtov. Prav tako naj Ministrstvo za okolje in prostor pripravi jasna navodila občinam, da bodo lahko le-te najhitreje sprejele OPN ter skupaj z izvajalci izdela analizo trenutnega stanja sprejemanja OPN. Ministrstvo se je tudi zavezalo, da bo zagotovilo še več koordinacije med občinami in nosilci urejanja prostora.


<  PODROČJE PRAVNE UREDITVE JAVNIH ZAVODOV POTREBNO MODERNIZACIJE