03.11.2020 Starost: 2 let

KOMISIJA DS PODPRLA PREDLOG AMANDMAJEV ZOS NA ZFRO

Ljubljana, 3.11.2020 - Včeraj je potekala skupna izredna seja komisije DS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj ter interesne skupine lokalnih interesov, ki je obravnavala Zakon o finančini razbremenitvi občin, po opravljeni prvi obravnavi predloga zakona v državnem zboru. Seje se je udeležil tudi predsednik Združenja občin Sloveije (ZOS).


Na predlog zakona je predloge amandmajev podalo zgolj ZOS. Tako smo predlagali, da se v  Zakonu o financiranju občin temeljito poenostavi administrativne postopke uporabe sistemskih sredstev za sofinanciranje investicij ter da se za ta vir odpravi prehodno obdobje in zagotovi zakonsko predvideno financiranje občinam z najvišjim indeksom razvojne ogroženosti.

 S predlagano spremembo 23. člena se korenito poenostavlja postopke, zmanjšuje administrativno delo in povečuje fleksibilnost ter gospodarnost uporabe sredstev za sofinanciranje občinskih investicij. Za kvoto sredstev, ki posamezni občini pripada, skladno z indeksom razvojne ogroženosti je potrebna maratonska pot; od vloge, dopolnitev, sprememb, umeščanja v občinske ter državni NRP do potrditev projektov ter vseh sprememb na vladi, pa do odobritve, podpisa pogodb, ki so običajno žal šele v novembru in likvidnostnih problemov občin saj so izplačila s strani države šele konec leta. Menimo, da je čas, da se poenostavitev končno izvede.

 Sofinanciranje investicij po 21. in 23. členu ZFO-1 je del sistema financiranja občin in je korekcijski razvojni element za občine z najvišjim indeksom razvojne ogroženosti. Skrajni čas je, da se desetletno varčevalno prehodno obdobje odpravi ter se  dejansko 6% primerne porabe nameni za sofinanciranje investicij v najšibkejša okolja Slovenije

 Po predlogu zakona bo država od občin prevzela financiranje obveznega zdravstvenega zavarovanja za brezposelne slovenske državljane in tujce, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in jim je priznana pravica do denarne socialne pomoči. Enako bo veljalo za otroke do 18. leta, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani. Prav tako bo država prevzela financiranje nalog družinskega pomočnika in mrliško pregledne službe.

 Zvišuje se upravna taksa za izdelavo lokacijske informacije, ki bo odslej plačljiva tudi za notarje, taksa za potrdilo o pogojih za spreminjanje meje parcele bo na novo določena. V okvir administrativnih razbremenitev občin pa sodi možnost sprejemanja programa izobraževanja odraslih za več let skupaj, ne več nujno vsako leto, predvideva pa se tudi poenostavitev plačevanja prispevkov za določene kategorije zavarovanih oseb.


< JAVNO NAROČILO ZA NAKUP IN/ALI ZAKUP MICROSOFT PROGRAMSKE OPREME Z OZNAKO ODMIO-28/2020