05.11.2015 Starost: 7 let

KOHEZIJSKE NOVICE MESECA OKTOBRA

Ljubljana, 5. 11. 2015 - Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v 83. številki Kohezijskega e-kotička podrobneje predstavlja možnosti financiranja z EU sredstvi.


V oktobrski izdaji Kohezijskega e-kotička je predstavljen nabor razpoložljivih možnosti financiranja z evropskimi sredstvi.

Glavni vrsti financiranja:

 

 1. Nepovratna sredstva se dodelijo za izvajanje določenih projektov, običajno na podlagi javnega obvestila oziroma t. i. razpisa za zbiranje predlogov.
 2. Javna naročila se dodelijo na podlagi javnega razpisa (t. i. postopka javnega naročanja). Pokrivajo vrsto področij, vključno s študijami, tehnično pomočjo in usposabljanjem, svetovanjem, organizacijo konferenc, računalniško opremo itd. Namen naročil je nakup storitev, blaga ali del, da se zagotovi nemoteno delovanje institucij ali programov EU.

V prispevku se podane informacije osredotočajo na šest kategorij morebitnih upravičencev, in sicer:

 1. Mala in sredna podjetja (MSP)
 2. Nevladne organizacije (NVO)
 3. Mladi
 4. Raziskovalci
 5. Kmetje
 6. Javni organi

Organizacije, ki želijo zaprositi za sredstva EU, morajo pred prijavo ugotoviti, na kateri program se želijo prijaviti in kateri organ ga upravlja.

Službe in agencije Evropske komisije ter regionalni in nacionalni organi upravljanja redno objavljajo informacije o možnostih financiranja, ki jih ponujajo.

Obstajata dve obliki upravljanja sredstev EU, in sicer neposredno upravljanje in deljeno upravljanje.

V kohezijskih novicah si prav tako lahko več preberete o kompetenčnih centrih po Sloveniji. Med leti 2010 in 2015 je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti z institucionalnim partnerjem Javnim skladom RS za razvoj kadrov in štipendije podpiralo vzpostavitev in delovanje Kompetenčnih centrov za razvoj kadrov.

Z dvema razpisoma je bilo podprtih 19 panožnih kompetenčnih centrov z več kot 300 vključenimi podjetji različnih velikosti. Do 30. 9. 2015 je bilo vključenih preko 14.000 oseb s preko 45.000 udeležbami na usposabljanjih. To je enako kot da bi od leta 2011 vsak koledarski dan bil poln razred zaposlenih na usposabljanju.

v kohezijskih novicah so na voljo tudi informacije o finančni podpori projektom. Tako je SVRK v preteklem mesecu izdal naslednje odločbe o finančni podpori projektov:

 1. "Celovita ureditev kompleksa park vojaške zgodovine – 2. faza" - za projekt v vrednosti 1,4 milijona evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval približno 956 tisoč evrov.
 2. "Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 2. sklop" - za projekt v vrednosti približno milijon evrov bo Evropska unija iz Kohezijskega sklada prispevala dobrih 600.000 evrov.

Več o trenutno aktualnih razpisih pa si lahko preberete na spodnjih povezavah:

 1. Interreg Mediteran 
 2. Program nadnacionalnega sodelovanja v Podonavju
 3. Javni razpis za sofinanciranje operacij "Celostne prometne strategije"

Kohezijski e-kotiček meseca oktobra je dostopen TU.

* * * 


< MESEČNI UTRIP MESECA OKTOBRA