03.01.2012 Starost: 9 let
Kategorija: Novice

KMETIJSKO MINISTRSTVO BO V PETEK OBJAVILO TRI JAVNE RAZPISE

Ljubljana, 3. 1. 2012 - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo v petek, 6. 1. 2012,  v Uradnem listu RS objavilo tri javne razpise iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013 (PRP). Gre za razpise iz naslova ukrepa - 113 »Zgodnje upokojevanje kmetov«, 322 »Obnova in razvoj vasi« ter 323 »Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja«. Za vse tri ukrepe je razpisanih devet milijonov evrov.
 Obnova in razvoj vasi
Javni razpis bo odprt od 7. 1. do vključno 25. 2. 2012 do 24. ure. Vse prispele vloge se bo po

zaprtju razpisa točkovalo. Med vlogami, ki bodo presegle vstopno mejo točk, se

bodo izbrale tiste, ki bodo dosegle višje število točk, do porabe sredstev za

posamezen javni razpis. V okviru javnega razpisa bo na voljo 6 milijonov evrov.

Najnižji znesek javne pomoči znaša 10.000 evrov na vlogo, skupna vrednost

naložbe pa ne sme preseči 500.000 evrov (brez DDV). Upravičenec lahko v

celotnem programskem obdobju 2007–2013 iz naslova tega ukrepa pridobi do

vključno 750.000 evrov pomoči.

Podpore se bodo dodeljevale za ureditev površin za

skupne namene in potrebe v podeželskih naseljih, ureditev vaških jeder,

ureditev komunalne in prometne infrastrukture ter povezav v naseljih, obnovo in

izgradnjo večnamenskih zgradb skupnega pomena za medgeneracijsko druženje, kulturno-umetniško,

športno in drugo prostočasno dejavnost lokalnega prebivalstva na podeželju ter

preselitev kmetij iz vaških središč z namenom njihove celostne ureditve.Cilj ukrepa je prispevati k izboljšanju kakovosti

življenja ter zagotavljanju enakovrednejših bivalnih pogojev na podeželskih

območjih.

Vlagatelji so občine.

Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja
Javni razpis bo odprt

od 7. 1. do vključno 25. 2. 2012 do 24. ure. Vse prispele vloge se bo po

zaprtju razpisa točkovalo. Med vlogami, ki bodo presegle vstopno mejo točk, se

bodo izbrale tiste, ki bodo dosegle višje število točk, do porabe sredstev za

posamezen javni razpis.

V okviru javnega razpisa bo na voljo 3 milijone evrov.

Najnižji znesek javne pomoči znaša 3.000 evrov na vlogo, skupna vrednost

naložbe pa ne sme preseči 300.000 evrov (brez DDV). Sredstva za fizične in

pravne osebe zasebnega prava se bodo dodeljevale po pravilu »de minimis«.

Podpore v tem javnem razpisu se bodo dodeljevale za

obnovo nepremične kulturne dediščine na podeželju, ki je spomenik, spomeniško

območje ali registrirana nepremična dediščina, muzeje na prostem, prostore za

postavitev stalnih zbirk etnološke dediščine ter ureditev in izgradnjo

tematskih poti.

Cilj ukrepa je prispevati k ohranitvi dediščine na

podeželju in izboljšanju kakovosti življenja ter posredno vplivati na večjo

gospodarsko vitalnost podeželja. Vlagatelji so fizične in pravne osebe, ki so

lastniki, solastniki, koncesionarji ali najemniki predmeta podpore. Vlagatelji

so lahko tudi pooblaščeni upravljavci predmeta podpore in občine. Za predmet

podpore 3 »ureditev in izgradnjo tematskih poti, ki povezujejo naravne vrednote

in nepremično kulturno dediščino določenega območja« so lahko vlagatelji tudi

pooblaščeni zastopniki lastnika oziroma solastnika objekta oziroma prostora, ki

je predmet podpore.

 Zgodnje upokojevanje kmetov
Javni razpis bo odprt od naslednjega dne po objavi

v uradnem listu do zaprtja, ki bo objavljen na spletni strani MKGP.

Okvirna

višina sredstev znaša do vključno 600.000 evrov za odobrene letne rente

upravičencem. Predmet podpore javnega razpisa je izplačilo sredstev v obliki

rente upravičencu, ki je nepreklicno prenehal opravljati kmetijsko in gozdarsko

dejavnost ter kmetijo lastniško prenesel na mladega prevzemnika.

Cilj ukrepa je pospešitev strukturnih sprememb na

kmetijah, izboljšanje starostne strukture kmetij in povečanje razvojne

sposobnost kmetij ter produktivnosti dela v kmetijstvu. Vlagatelji so fizične

osebe, ki nepreklicno prenehajo opravljati kmetijsko in gozdarsko dejavnost ter

kmetijo prenesejo na mladega prevzemnika in mladi prevzemniki, ki lastniško

prevzamejo kmetijo.

Več informacij o objavljenih javnih razpisih lahko

zainteresirani po njihovi objavi v Uradnem listu RS dobijo:
– na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
na spletni strani Agencije RS za kmetijske trge

in razvoj podeželja;
– na telefonski številki agencije: 01/580-7792 od ponedeljka do četrtka

od 8.00 do 15.30 ure in v petek od 8.00 do 14.30 ure.

Vprašanja se lahko posredujejo

tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si. 

 * * *< SEJA VLADE