20.01.2009 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

JUTRI POGAJANJA O VIŠINI POVPREČNINE ZA LETO 2009

Ljubljana, 20.01.09 - Jutri, v sredo 21. januarja bodo ob 14.00 začela potekati pogajanja o sklenitvi dogovora o novih naloženih nalogah občinam, ki lahko občinam prinese dvig predlagane povprečnine. Sedaj določena povprečnina znaša 513,79 €, Ministrstvo za finance je združenju posredovalo dopis v katerem je zapisano, da naj bi se povprečnina ob rebalansu proračuna za leto 2009 povišala na 538,87 €. V združenju se trudimo, da bi se ta predlog zaradi novih in povečanih nalog naloženih občinam še zvišal. Tako smo Skupnosti občin Slovenije predlagali skupni sestanek, ki bo potekal eno uro pred pričetkom pogajanj. Izmenjali bomo analize in tako enotno nastopiti pred vladno stranjo.


Povprečnina za leto 2009 je določena v Zakonu o izvrševanju proračunov RS za leti 2008 in 2009 (Ul. RS št. 114/07 in 58/08) in znaša 513,79 €. Zakon je bil pripravljen v letu 2007 in mogel upoštevati 37. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1), ki določa, da se povprečnina za leto 2009 izračuna na podlagi podatkov o izdatkih občinskih proračunov za leto 2007. V mesecu novembru leta 2008 je Ministrstvo za finance pripravilo nov izračun povprečnine za leti 2009 in 2010 na podlagi stroškov, ki so jih občine imele v letu 2007 povečane za inflacijo v letu 2008 (6,2%) in letu 2009 (predvideno 3,2%). Nova predlagana povprečnina za leto 2009 je 538,87 €.

 

Vendar pa je bilo zaznati veliko novih naloženih nalog občinam in sicer izjemno višanje stroškov z novo zakonodajo na področju zdravstvenega zavarovanja, ki je bistveno povečala število zavarovancev, za katere mora obvezno zdravstveno zavarovanje plačati občina. Povečujejo se tudi obremenitve pri pomoči na domu, povečuje se število spremljevalcev otrok s posebnimi potrebami, za katere plačo zagotavlja občina, pa število občinskih redarjev, ki je naraslo z zvišanjem njihovih pooblastil, spremembe pravilnika o vrtcih povečujejo kvadraturo na otroka, spremembe plačnega sistema pa denimo zvišanje plač nekaterih vzgojiteljic v vrtcih, katerih plače prav tako zagotavljajo občinski proračuni. Nekaj pa je povsem sistemskih zahtev. Za vsak prostorski akt je po novem nujno narediti okoljsko študijo in študijo poplavnih nevarnosti, za vsak najet kredit je potrebno pridobiti finančnega svetovalca, vse to pa vpliva na večjo primerno porabo. Spodaj je na kratko predstavljena analiza novih stroškov na podlagi nove zakonodaje o predšolski vzgoji.

Dodatne stroške občinam je prinesel Zakon o vrtcih, zaradi povečanega vpisa otrok v programe predšolske vzgoje so nastali dodatni stroški predvsem za zaposlene, materialne stroške, stroške investicij itd… Združenje občin je pripravilo analizo tekočih stroškov in transferov na področju predšolske vzgoje od leta 2001 do 2007 na podlagi podatkov, ki so objavljeni na spletni strani Ministrstva za finance. Po podatkih od leta 2001 do leta 2007 so se stroški za predšolsko vzgojo povečali za 55,96%, v ta odstotek so vključeni samo tekoči stroški in transferi, torej brez investicijskih odhodkov. Za primerjavo naj navedemo, da je inflacija od začetka leta 2002 in do konca leta 2007 znašala 28,6%, torej so stroški za predšolsko vzgojo v tem obdobju naraščali dvakrat hitrejše kot inflacija. V mesecu novembru je Združenje občin Slovenje pozvalo občine, da nam posredujejo podatke o tekočih stroških in tekočih transferih občin za vrtce od meseca avgusta do oktobra 2008. Prejeli smo podatke iz 52 občin Iz analize je bilo izključenih 6 poročil zaradi nepopolnih oz. nesmiselnih podatkov. V analizo je bilo torej vključenih 46 občin, kar predstavlja 21,9% vseh občin v Republiki Sloveniji. Zastopanih pa je 24,16 % prebivalcev Republike Slovenije. V analizo so bile vključene tudi tri mestne občine in sicer Maribor, Kranj in Ptuj. Iz prejetih poročil občin je razvidno, da so se stroški občin povečali. Po analizi 46 poročil je razvidno, da je povprečno povečanje tekočih stroškov in transferov za 11,24%. Ob upoštevanju izračuna povprečnine Ministrstva za finance je razvidno, da je za leto 2009 predviden povprečen znesek za predšolsko vzgojo 111,86 €. Torej se mora povprečnina povečati za 12,58 €. Upoštevati je potrebno še dejstvo, da v zgornji analizi niso vključeni podatki o investicijah v vrtce. Mislimo, da bi bilo potrebno upoštevati tudi ta moment, saj so se investicije v vrtce v tem letu glede na lansko leto povečale v povprečju več kot za 214,29%. Investicijski odhodki so v letih od 2001 do 2006 znašali povprečno 9,13% tekočih stroškov in transferov.

 Ob predvidevanju, da bi to povprečje veljalo tudi za leto 2009 bi občine za investicije v predšolsko vzgojo investirale 20.645.835 €. V obdobju od januarja do oktobra leta 2008 so se investicije povečale za 214,29% glede na enako obdobje v letu 2007. Poudariti je še potrebno, da podatki, ki smo jih pridobili od občin še niso dokončni, ker večina velikih investicij še poteka oz. do sedaj še niso bile zaključene. Ob predpostavki, da bo ta trend investicij veljal tudi za leto 2009 bodo investicije v letu 2009 predstavljale 19,57% tekočih odhodkov in transferov, kar znese 44.242.940 €. To pa pomeni, da se obseg sredstev za investicije poveča za 23.597.105 € od predvidenih 20.645.835 €. To povečanje pa bi bilo potrebno upoštevati pri povprečnini. Povprečnina se zaradi povečanja investicijskih odhodkov na osnovi zgornje analize mora povečati za 11,68 € na prebivalca ( 23.57.105 € / 2.020.766 preb.). Skupno povečanje povprečnine za leto 2009, samo zaradi spremenjenega Zakona o vrtcih je 24,26 €.

Poleg analize na podlagi zakonodaje o predšolski vzgoji smo pripravili kratko analizo povečanja stroškov na področju zdravstvenega zavarovanja, ki je bistveno povečala število zavarovancev, za katere mora obvezno zdravstveno zavarovanje plačati občina, še hujše posledice pa prinaša nova ureditev, ki je pričela veljati 1.1.2009. Povečujejo se tudi obremenitve pri pomoči na domu, povečuje se število spremljevalcev otrok s posebnimi potrebami, za katere plačo zagotavlja občina, pa število občinskih redarjev, ki je naraslo z zvišanjem njihovih pooblastil, spremembe pravilnika o vrtcih povečujejo kvadraturo na otroka, spremembe plačnega sistema pa denimo zvišanje plač nekaterih vzgojiteljic v vrtcih, katerih plače prav tako zagotavljajo občinski proračuni. Nekaj pa je povsem sistemskih zahtev. Za vsak prostorski akt je po novem nujno narediti okoljsko študijo in študijo poplavnih nevarnosti, za vsak najet kredit je potrebno pridobiti finančnega svetovalca. O vsebini pogajanj vas bomo sproti obveščali.


< NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 19. 1. DO 23. 1. 2009