02.10.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE RAZVOJNIH NALOG SPODBUJANJA RAZVOJA NA REGIONALNI RAVNI IN PILOTNI PROJEKTI BILATERALNE MEDNARODNE RAZVOJNE POMOČI SLOVENIJE DRŽAVAM V RAZVOJU NA PODROČJU LOKALNE SAMOUPRAVE IN REGIONALNEGA RAZVOJA

Ljubljana, 2. 10. 2008 – Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko najavlja objavo javnega razpisa za sofinanciranje razvojnih nalog spodbujanja razvoja na regionalni ravni in priprave ter izvedbe pilotnih projektov bilateralne mednarodne razvojne pomoči Slovenije državam v razvoju na področju lokalne samouprave in regionalnega razvoja.


 

Javni razpis bo v petek, 3. 10. 2008, objavljen v Uradnem listu RS in na spletni strani SVLR.

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:

- razvojnih nalog spodbujanja razvoja na regionalni ravni, ki se opravljajo v javnem interesu, v skladu z 29. členom Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja v letu 2008, ki jih na območju razvojne regije opravljajo subjekti spodbujanja razvoja na regionalni ravni, kateri so vpisani v evidenco pri SVLR. Znotraj regionalne kvote se sofinancirajo tudi potrjena območna razvojna partnerstva (ORP).

 

- priprave in izvedbe pilotnih projektov bilateralne mednarodne razvojne pomoči Slovenije državam v razvoju na področju lokalne samouprave in regionalnega razvoja, ki jo Slovenija na podlagi Zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju namenja državam v razvoju.

 

Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko ima v okviru proračunskih postavk:

- PP 1136 za namen sofinanciranja razvojnih nalog subjektov spodbujanja razvoja na regionalni ravni, skupaj predvidenih skupaj 1.000.000 evrov, od tega za leto 2008 500.000 in za leto 2009 500.000 evrov

 

- PP 1106 za namen sofinanciranja priprave in izvedbe pilotnih projektov bilateralne mednarodne razvojne pomoči Slovenije državam v razvoju na področju lokalne samouprave in regionalnega razvoja skupaj predvidenih 100.000 evrov, samo v letu 2008.

 

* * *


< JAVNI RAZPIS ZA NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE OBČANOM ZA RABO OVE IN VEČJO ENERGIJSKO UČINKOVITOST STANOVANJSKIH STAVB 1SUB-OB08