15.10.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROFESIONALNEGA USPOSABLJANJA STROKOVNIH DELAVCEV TER RAZVOJA IN UVAJANJA NOVIH DIDAKTIČNIH IN ORGANIZACIJSKIH PRISTOPOV Z ELEMENTI POSEBNIH PEDAGOŠKIH NAČEL V VRTCIH TER OSNOVNIH ŠOLAH, OSNOVNIH ŠOLAH S PRILAGOJENIM PROGRAM

Ljubljana, 15. 10. 2008 - Javni razpis je bil 10. 10. 2008 objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije (Ur. l. RS št. 97/2008) in dva sklopa. Prvi se nanaša na profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev, drugi pa na razvoj in uvajanje novih didaktičnih in organizacijskih pristopov z elementi posebnih pedagoških načel v vrtcih in osnovnem šolstvu. Za razpis je na razpolago 1.416.760 evrov sredstev.


 

Predmet prvega sklopa javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti, namenjenih profesionalnemu usposabljanju strokovnih delavcev za novo vlogo v družbi znanja in za uvajanje sistemskih sprememb ter inovativnih pristopov v vzgojno - izobraževalno delo.

 

Predmet drugega sklopa javnega razpisa je sofinanciranje projektov, namenjenih razvijanju in izvajanju novih didaktičnih in organizacijskih pristopov z elementi posebnih pedagoških načel v vrtcih in osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom, zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, ki izvajajo dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja, in osnovnih glasbenih šolah za obdobje od leta 2008 do 2013, s končnim ciljem vzpostavitve podlag za sistemsko uvedbo novih didaktičnih pristopov na tem področju v vrtcih in v osnovnem šolstvu.

 

Prijavitelj mora za kandidiranje na drugem sklopu javnega razpisa izpolnjevati naslednje pogoje:

· je pravna ali fizična oseba, ki je vpisana v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja pri Ministrstvu za šolstvo in šport za izvajanje programa za predšolske otroke oziroma opravljanja dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja,

· je neposredno odgovoren za pripravo in vodenje projekta, torej ne nastopa kot posrednik,

· vodja projekta je redno zaposlen pri prijavitelju,

· projekt za prvo področje mora biti v skladu z načeli in globalnimi cilji Kurikula za vrtce ter s cilji sistema vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, kot so opredeljeni v 2. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja; projekt za drugo področje mora biti v skladu s cilji osnovnošolskega izobraževanja, kot so opredeljeni v 2. členu Zakona o osnovni šoli ter s cilji sistema vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, kot so opredeljeni v 2. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Projekt mora v skladu z izbranim področjem vsebovati pričakovane rezultate, navedene pod točko 2 – Predmet javnega razpisa,

· prijavitelj mora oblikovati mrežo oziroma konzorcij, v katerem je poleg njega še 9 vrtcev in 10 šol oziroma zavodov, če je prijavitelj vrtec, oziroma v katerem je poleg njega še 9 šol oziroma zavodov in 10 vrtcev, če je prijavitelj šola oziroma zavod. V mrežo oziroma konzorcij prijavitelj lahko vključi le vrtce z javnoveljavnim kurikulom oziroma le osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom, zavode za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, osnovne glasbene šole, ki izvajajo program osnovne šole, prilagojene programe osnovne šole, izobraževalne programe osnovne glasbene šole, potrjene s strani Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje,

· projekt se izvaja v vrtcu prijavitelja in še v najmanj 9 vrtcih ter na najmanj 10 šolah oziroma zavodih, če je prijavitelj vrtec, oziroma na šoli oziroma zavodu prijavitelja in še na najmanj 9 šolah oziroma zavodih ter v najmanj 10 vrtcih, če je prijavitelj šola oziroma zavod,

· vsak vrtec oziroma vsaka šola oziroma vsak zavod razvija svoj model novega didaktičnega in organizacijskega pristopa. To vključuje tudi, da vsak vrtec oziroma vsaka šola oziroma vsak zavod izvaja samospremljavo in samoevalvacijo poteka in rezultatov projekta,

· pridobi pisno soglasje ravnatelja vsakega vrtca oziroma vsake šole oziroma vsakega zavoda, v katerem oziroma kateri se bo izvajal projekt,

· projekt prijavi za izvajanje v obdobju od leta 2008 do 2013 in pri tem sledi terminskemu planu ministrstva. Načrt financiranja projekta za posamezno leto ne sme presegati višine sredstev, ki je s tem razpisom določena kot višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje projekta za določeno vsebinsko področje v koledarskem letu,

· je finančno in poslovno sposoben izpeljati projekt,

· ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, z njegovimi posli ne upravlja sodišče,

· ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku RS (Ur. l. RS, št. 95/2004, z dne 27. 8. 2004, v nadaljevanju KZ-UPB1),

· je izpolnjeval obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež ali je registrirana,

· ima poravnane davke do RS.

 

Javni razpis delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja, prednostne usmeritve 3.1.: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.

 

Skupna okvirna višina razpoložljivih sredstev, ki se dodeljujejo na podlagi tega javnega razpisa, je 1.416.760 evrov.

 

Ministrstvo bo izbranim izvajalcem sredstva izplačalo na osnovi popolnih zahtevkov za izplačilo v skladu s pogodbo in finančnim načrtom. Stroške projekta, nastale do 31. 8. tekočega leta, bo praviloma izplačalo v tekočem proračunskem letu. Zadnji zahtevek za izplačilo v posameznem proračunskem letu mora biti izstavljen do 15. 9. tekočega leta, za sredstva, ki so predvidena v proračunu v letu 2014, pa najkasneje do 31. 10. 2013.

 

Rok za oddajo prijav je 3. 11. 2008. Prijave z zahtevano vsebino morajo biti poslane priporočeno po pošti na naslov Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16, p. p. 104, 1001 Ljubljana.

 

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu Ministrstva za šolstvo in šport: www.mss.gov.si (rubrika Okrožnice, razpisi in javna naročila). Za morebitne dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov andreja.pezdir@gov.si.

 

* * *


< SLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO INREGIONALNO POLITIKO JE ODOBRILA OBJAVO 2 JAVNIH RAZPISOV