05.02.2021 Starost: 1 let

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE INVESTICIJ V VRTCIH IN OSNOVNEM ŠOLSTVU V REPUBLIKI SLOVENIJI V PRORAČUNSKEM OBDOBJU 2021 - 2024

Ljubljana, 5. 2. 2021 - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je na svojih spletnih straneh objavilo Javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021 – 2024. MIZŠ je za izvajanje projektov iz naslova javnega razpisa zagotovilo sredstva v višini 43 mio EUR, od tega 13,3 mio EUR za investicije v vrtce, 7,7 mio EUR za investicije v osnovno šolstvo in 2mio EUR za investicije šolstva narodnosti.


Na razpisu izbrani projekti bodo sofinancirani v obdobju od leta 2021 do vključno leta 2024. Sofinanciranje se bo pričelo po uvrstitvi izbranih projektov za sofinanciranje v Načrt razvojnih programov državnega proračuna, pogoj pa je, da so izbrani projekti vključeni v NRP občine.

Prijavitelj na javni razpis je lahko občina, ki je ustanoviteljica vzgojno-izobraževalnega zavoda (VIZ) in je investitor projekta, ki ga prijavlja. V primeru da se načrtuje investicija na skupnem VIZ, katerega ustanoviteljic in lastnic je najmanj dve ali več občin, projekt lahko prijavi samo tista občina
soustanoviteljica, v kateri je sedež prijavljenega zavoda in so jo vse ostale občine soustanoviteljice pisno pooblastile za vodenje investicije, na podlagi podpisanega dogovora o delitvi stroškov izvedbe skupne investicije.

Namen razpisa je sofinanciranje investicij v VIZ, oziroma v stavbe vrtcev in osnovnega šolstva. Pod osnovno šolstvo sodijo osnovne šole, podružnične osnovne šole, športni prostori, osnovne šole za učence s posebnimi potrebami in glasbene šole.

Predmet razpisa je sofinanciranje investicij v rekonstrukcije in/ali novogradnje objektov vrtcev in osnovnega šolstva, z namenom zagotavljanja statične in potresne varnosti objektov in/ali z namenom zagotavljanja manjkajočih površin ali prostorov.

Občina lahko prijavi največ dva projekta, za sofinanciranje pa bo izbran samo en projekt občine. V primerih, da oba prijavljena projekta občine dosežeta ustrezno število točk za sofinanciranje, se za sofinanciranje izbere tisti projekt, ki mu občina v prijavnem obrazcu dodeli višjo prioriteto. Namen omejitve na sofinanciranje samo enega projekta občine, je zagotoviti finančno pomoč čim večjemu številu občin.

Poleg največ dveh projektov iz svoje občine, lahko posamezne občine prijavijo še dodatni, skupen projekt v vrtec ali osnovno šolstvo, v kolikor sta ustanoviteljici in lastnici najmanj dve ali več občin. Skupni projekt, oziroma skupno investicijo lahko prijavi tista občina soustanoviteljica, v kateri je sedež prijavljenega zavoda. Vsak posamezni projekt praviloma obsega eno stavbo kot zaključeno gradbeno celoto.

Za sofinanciranje investicij v vrtce se upoštevajo upravičeni stroški za obseg investicije do največ 940m2 neto notranje tlorisne površine, kar ustreza normativni površini 6-oddelčnega vrtca.

Za sofinanciranje investicij v osnovno šolstvo se upoštevajo upravičeni stroški za obseg investicije do največ 2.146m2 neto notranje tlorisne površine, kar ustreza normativni površini 9-oddelčne osnovne šole.

Pri investicijah v OŠPP je obseg investicije in največji možni znesek sofinanciranja enak kot pri investicijah v OŠ/POŠ, t.j. do največ 2.146m2 neto notranje tlorisne površine in do največ 2.348.677,50 EUR.

Za sofinanciranje investicij v športne prostore ob OŠ, POŠ ali OŠPP se upoštevajo upravičeni stroški za obseg investicije do normativne neto notranje tlorisne površine določene glede na število oddelkov zavoda, h kateremu se ŠP gradi, t.j. do največ 1.693m2 neto notranje tlorisne površine, kar ustreza normativni površini 5-tih vadbenih prostorov.

Pri investicijah v GŠ je obseg investicije in največji možni znesek sofinanciranja enak kot pri investicijah v vrtce, t.j. do največ 940m2 neto notranje tlorisne površine in do največ 1.172.667,07 EUR.

Občine lahko izvajajo večji obseg investicij od zgoraj omejenih površin, le sofinancerski deleži ne morejo biti večji od zgoraj zapisanih.

Oddaja vlog je možna samo preko aplikacije Sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu, ki je na voljo TU.

Rok za oddajo vlog je 1. 3. 2021. Odpiranje vlog ne bo javno, temveč ga pa bo 2. 3. 2021 opravila strokovna komisija.

Vsa dokumentacija je na voljo na spletni strani MIZŠ, ki je na voljo TU.

* * *


< Z LETNIM NAČRTOM RAZPOLAGANJA Z GOZDOVI SE BO NA OBČINE PRENESLO 40 ZEMLJIŠČ