27.11.2008 Starost: 13 let
Kategorija: Novice

JAVNI RAZPIS ZA RAZVOJ IN IZVEDBO SVETOVANJA IN PODPORE ŠOLAM, E-GRADIV TER USPOSABLJANJE UČITELJEV ZA UPORABO IKT PRI POUČEVANJU IN UČENJU PREDVIDOMA ZA OBDOBJE 2008-2013

Ljubljana, 27. 11. 2008 - Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je 12. 11. 2008 odobrila objavo Javnega razpisa za razvoj in izvedbo svetovanja in podpore šolam, e-gradiv ter usposabljanje učiteljev za uporabo IKT pri poučevanju in učenju predvidoma za obdobje 2008-2013. Posredniško telo je Ministrstvo za šolstvo in šport. Javni razpis je bil 21. 11. 2008 objavljen dne Uradnem listu Republike Slovenije.


 

Javni razpis se delno financira iz Evropskega socialnega sklada. Izvaja se v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja, prednostne usmeritve 3.1.: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja. Skupna okvirna višina razpoložljivih sredstev, ki se dodeljujejo na podlagi tega javnega razpisa je 18.776.704 evrov in sicer 85 odstotkov iz namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko ter 15 odstotkov iz slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike.

 

Namen javnega razpisa je povečati ponudbo izobraževanja, svetovanja in didaktične in tehnične podpore ter pomoči vzgojiteljem, učiteljem, ravnateljem in drugim izobraževalcev na področju uporabe IKT pri poučevanju in učenju. Ĺ olsko ministrstvo želi k prijavi na razpis vzpodbuditi najširši krog oseb javnega in zasebnega prava ter samostojne podjetnike.

 

Cilj javnega razpisa je nadaljnji razvoj izobraževalnega sistema, predvsem razvoj novih možnosti uporabe IKT (informacijsko-komunikacijske tehnologije) v izobraževanju ter širjenje novih pristopov med vzgojitelje, učitelje in posledično učence. Eden izmed ciljev operacij je tudi vzpostavitev Središča za e-šolstvo, v okviru katerega se bodo dejavnosti vseh projektov izvajale koordinirano.

 

Do konca leta 2010 se pričakuje, da bosta aktivno vključeni vsaj dve tretjini vseh šol (vrtci, OĹ , SĹ , PRIL, DD, višje šole), do 2013 pa predvidoma še vse ostale. Predvidevajo se stalni obiski in preverjanja na terenu. Pričakovan rezultat je, da bo on-line vsaj 80 VIZ mesečno. Svetovanja, didaktične podpore in tehnične pomoči bo mesečno deležnih v povprečju najmanj 500 učiteljev in drugih strokovnih delavcev. Pričakuje se, da bo na seminarjih e-kompetentni učitelj vsako leto vsaj 7000 udeležencev.

Predmet javnega razpisa je razdeljen v tri glavna vsebinska področja, skupaj v 4 sklope:
1. Razvoj in izvedba svetovanja ter podpore e-kompetentnim šolam, ki je razdeljeno na dva sklopa:

- SKLOP 1 (vzhodna Slovenija) razvoj in izvedba svetovanja, didaktične podpore in tehnične pomoči e-kompetentnim šolam;

- SKLOP 2 (zahodna Slovenija): razvoj in izvedba svetovanja, didaktične podpore in tehnične pomoči e-kompetentnim šolam;

 

2. Razvoj in uvajanje e-gradiv (sklop 3);

 

3. Razvoj in izvedba usposabljanja e-kompetentnih učiteljev (sklop 4).

 

Pogoji za prijavo na razpis so splošni, enaki za vsa tri področja in še za vsak sklop posebni oziroma podrobnejši. Splošni pogoji so:

- poslovanje prijavitelja in vseh morebitnih partnerjev;

- celovitost prijave in največje število projektov posameznega prijavitelja;

- vprašanja in odgovori (vsi sklopi) – obrazložitev, dopolnitev ter sprememba pogojev in meril razpisa.

 

Vsi pogoji so podrobno predstavljeni v razpisni dokumentaciji. Rok za oddajo prijav je sreda, 7. januar 2009, do 12. ure dopoldan. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu Ministrstva za šolstvo in šport (rubrika Okrožnice, razpisi in javna naročila). Za morebitne dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov borut.campelj@gov.si.

 

* * *


< MOŽNOST UVELJAVLJANJA VIŠJE SILE ZARADI POSLEDIC POLETNIH NEURIJ