12.11.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

JAVNI RAZPIS ZA PRIDOBITEV SREDSTEV EVROPSKEGA SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ - ESRR ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI

Ljubljana, 12. 11. 2008 - Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je potrdila Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj - ESRR za izvedbo aktivnosti Regionalnih destinacijskih organizacij. Za izvedbo razpisa je odgovorno Ministrstvo za gospodarstvo v vlogi posredniškega telesa.


 

Predmet razpisa je sofinanciranje aktivnosti iz izvedbenega načrta modela vzpostavitve in delovanja regionalnih destinacijskih organizacij, ki delujejo na območju statistične regije in izvajajo operativno, razvojno, distribucijsko in promocijsko funkcijo na področju turizma v regiji, skladno z Razvojnim načrtom in usmeritvami slovenskega turizma 2007-2011.

 

Namen razpisa je spodbuditi razvoj turizma v turističnih destinacijah, okrepiti povezovanje in sodelovanje pri skupnem načrtovanju, oblikovanju in trženju slovenskega turizma po načelih javno-zasebnega partnerstva na vseh ravneh od lokalnega do nacionalnega ter okrepiti odličnost na vseh področjih in na vseh ravneh slovenskega turizma.

 

Nepovratna sredstva bo možno črpati v letih 2009, 2010, 2011 in 2012, njihova okvirna višina pa je 4.200.000 EUR, od tega so namenska sredstva EU-ESRR 3.570.000 EUR, slovenska udeležba pri razpisu pa pokriva 630.000 EUR. Upravičenci za prijavo na razpis so: zavodi, javni zavodi, javni gospodarski zavodi in neprofitne gospodarske družbe z javnim pooblastilom, ki imajo soglasje sveta regije za izvajanje nalog regionalne destinacijske organizacije na področju razvojne regije v skladu RNUST vsaj do leta 2012.

Razpis je bil 30.10.2008 objavljen v Uradnem listu RS, št. 103/2008 in bo odprt do porabe sredstev. Prvo odpiranje prispelih vlog bo 10 .1. 2009, naslednja odpiranja pa bodo 10. 4. 2009 in 10. 7. 2009.

Vsa naslednja odpiranja bodo vsakega 15. v mesecih oktober, januar, april, julij (v primeru vikendov in praznikov pa prvi naslednji delovni dan).

 

* * *


< SLOVENIJI DODELJENA NEPOVRATNA SREDSTVA IZ SOLIDARNOSTNEGA SKLADA EVROPSKE UNIJE ZA FINANCIRANJE IZREDNIH UKREPOV